Autoru arhīvs

*** Jūrmalas pilsētas interaktīvo kadastra karti skatīt te..

Lai ērtāk būtu iespējams saprast plānotos risinājumus konkrētā zemes vienībā, esam sagatavojuši interaktīvās kartes. Ir sagatavotas divas interaktīvās kartes:

- karte, kurā zemes vienības iespējams meklēt un salīdzināt jaunajā plānojumā (Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums turpmākajiem12 gadiem Plānotā (atļautā) izmantošana), līdz šim spēkā esošajā plānā (Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums 1995-2007 (2009.)gads Teritorijas zonējums), kā arī redzēt teritorijas faktisko izmantošanu pēc 2007. gada veiktā apsekojuma.

- Karte, kurā iespējams atrast zemes vienību un saprast tajā plānoto blīvumu, augstumu un zemes vienību minimālo platību.

Zemes vienību iespējams atrast ievadot meklētāja interesējošās zemes vienības kadastra numuru (bez atstarpēm) vai adresi (ierakstot daļu no adreses, meklētājs piedāvās izvēlēties īsto.

Lai saprastu kartē norādīto zonējumu, aplūkojiet leģendu, kur vienā logā norādītas visu trīs karšu apzīmējumi. Lai atvērtu leģendu, nospiediet šo pogu loga apakšējā malā.

Lai, saprastu, kāds ir zonējums spēkā esošajā teritorijas plānojumā (Jūrmalas teritorijas plānojums 1995.-2007. Ar grozījumiem un papildinājumiem līdz 2009. gadam), izmantojiet „zoom”(pietuvināšanas) iespēju,

kas parādīs meklētās zemes vienībās teritorijas zonējumu vai faktisko situāciju. Līdzīgi otrā interaktīvajā kartē iespējams saprasts konkrētās zemes vienības apbūves parametrus.

Comments 3 Komentāri »

*** Jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības interaktīvo karti skatīt te..

Lai ērtāk būtu iespējams saprast plānotos risinājumus konkrētā zemes vienībā, esam sagatavojuši interaktīvās kartes. Ir sagatavotas divas interaktīvās kartes:

- karte, kurā zemes vienības iespējams meklēt un salīdzināt jaunajā plānojumā (Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums turpmākajiem12 gadiem Plānotā (atļautā) izmantošana), līdz šim spēkā esošajā plānā (Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums 1995-2007 (2009.)gads Teritorijas zonējums), kā arī redzēt teritorijas faktisko izmantošanu pēc 2007. gada veiktā apsekojuma.

- Karte, kurā iespējams atrast zemes vienību un saprast tajā plānoto blīvumu, augstumu un zemes vienību minimālo platību.

Zemes vienību iespējams atrast ievadot meklētāja interesējošās zemes vienības kadastra numuru (bez atstarpēm) vai adresi (ierakstot daļu no adreses, meklētājs piedāvās izvēlēties īsto.

Lai saprastu kartē norādīto zonējumu, aplūkojiet leģendu, kur vienā logā norādītas visu trīs karšu apzīmējumi. Lai atvērtu leģendu, nospiediet šo pogu loga apakšējā malā.

Lai, saprastu, kāds ir zonējums spēkā esošajā teritorijas plānojumā (Jūrmalas teritorijas plānojums 1995.-2007. Ar grozījumiem un papildinājumiem līdz 2009. gadam), izmantojiet „zoom”(pietuvināšanas) iespēju,

kas parādīs meklētās zemes vienībās teritorijas zonējumu vai faktisko situāciju. Līdzīgi otrā interaktīvajā kartē iespējams saprasts konkrētās zemes vienības apbūves parametrus.

Comments 3 Komentāri »

*** Teritorijas plānotās izmantošanas interaktīvo karte – apskatāma te..

Lai ērtāk būtu iespējams saprast plānotos risinājumus konkrētā zemes vienībā, esam sagatavojuši interaktīvās kartes. Ir sagatavotas divas interaktīvās kartes:

-   karte, kurā zemes vienības iespējams meklēt un salīdzināt jaunajā plānojumā (Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums turpmākajiem12 gadiem Plānotā (atļautā) izmantošana), līdz šim spēkā esošajā plānā (Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums 1995-2007 (2009.)gads Teritorijas zonējums), kā arī redzēt teritorijas faktisko izmantošanu pēc 2007. gada veiktā apsekojuma.

-   Karte, kurā iespējams atrast zemes vienību un saprast tajā plānoto blīvumu, augstumu un zemes vienību minimālo platību.

Zemes vienību iespējams atrast ievadot meklētāja interesējošās zemes vienības kadastra numuru (bez atstarpēm) vai adresi (ierakstot daļu no adreses, meklētājs piedāvās izvēlēties īsto.

Lai saprastu kartē norādīto zonējumu, aplūkojiet leģendu, kur vienā logā norādītas visu trīs karšu apzīmējumi. Lai atvērtu leģendu, nospiediet šo  pogu loga apakšējā malā.

Lai, saprastu, kāds ir zonējums spēkā esošajā teritorijas plānojumā (Jūrmalas teritorijas plānojums 1995.-2007. Ar grozījumiem un papildinājumiem līdz 2009. gadam), izmantojiet „zoom”(pietuvināšanas) iespēju,

kas parādīs meklētās zemes vienībās teritorijas zonējumu vai faktisko situāciju. Līdzīgi otrā interaktīvajā kartē iespējams saprasts konkrētās zemes vienības apbūves parametrus.

Comments Komentāri »

Ziņojums par vērā ņematajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem – lejupielādēt te.. [ .pdf / 401 KB]

Iedzīvotāju priekšlukumu karte – lejupielādēt te.. [ .pdf / 3.4 MB]

Comments Komentāri »

Informatīvais ziņojums par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010. – 2030.gadam

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 16.12.2010. sēdes lēmumu lēmums Nr. 825 (protokols Nr.36, p.15) „Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam apstiprināšanu”, ir pieņemta Jūrmalas pilsētas  attīstības stratēģija 2010. – 2030.gadam.

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2010. gada 07. jūlija lēmumu Nr. 20, kas balstīts uz Latvijas Republikas likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām, Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijai 2010. – 2030. gadam tika veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, un ir sagatavots Vides pārskats.

Vides pārskata gala redakcijas sagatavošanā tika ņemti vērā vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri no institūcijām un iedzīvotājiem. Saņemtie atzinumi no institūcijām un organizācijām, kā arī pārskats pār to, kā saņemtie komentāri ir tikuši ņemti vērā, ir iekļauti Vides pārskata pielikumā. Balstoties uz iesniegto dokumentāciju, 2010.gada 25.novembrī Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) par Vides pārskatu sniedza atzinumu Nr. 11 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam Vides pārskatu”.

Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.–2030.gadam mērķi un to sasniegšanai nepieciešamās rīcības kopumā atbilst Latvijai saistošajām starptautiskajām konvencijām, starptautiskajiem un Latvijas tiesību aktiem vides aizsardzības jomā. Tomēr ņemot vērā, ka lielākā daļa aktivitāšu nav detalizēti aprakstītas, nepieciešams uzraudzīt plānošanas dokumenta ieviešanu paredzot pasākumus negatīvo ietekmju uz vidi identificēšanai un novēršanai. No vides aizsardzības viedokļa uzmanība pievēršama tādiem pasākumiem kā Lielupes ostas attīstība, jauna tilta būvēšana pār Lielupi, pakalpojumu klāsta paplašināšana jūras piekrastē un pludmales promenādes izveide, jo šīs aktivitātes var uzlabot vides kvalitāti un tās pieejamību pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, taču vienlaikus var radīt nevēlamu ietekmi uz dabas resursiem.

VPVB atzinumā norāda, ka Vides pārskats ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasībām.

VPVB rekomendē Attīstības stratēģijā iestrādāt vadlīnijas turpmāko plānošanas dokumentu izstrādei. Tā kā Attīstības stratēģija ir politisks dokuments, bet vadlīnijas turpmāko plānošanas dokumentu izstrādei – metodisks materiāls, tiek uzskatīts, ka vadlīniju iekļaušana stratēģijā nav lietderīga. Liela daļa no vides pārskatā izteiktām rekomendācijām attiecas uz stratēģijas ieviešanu, tādēļ šīs rekomendācijas tiks ņemtas vērā izstrādājot Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu turpmākajiem 12 gadiem.

Tāpat Jūrmalas pilsētas dome ar savu lēmumu noteica, ka Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam ieviešanas uzraudzībai domes speciālisti 2016., 2023. un 2030.gadā sagatavos monitoringa ziņojumus, un tos iesniegs Latvijas Republikas Vides pārraudzības valsts birojā

* Jūrmalas pilsētas attīstības strateģija

* VPVB atzinums [.doc / 187 KB]

* Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums – Vides pārskats [.pdf / 14.3 MB]

Comments Komentāri »

Sabiedriskā apspriešana 2010.gada 14. aprīlis-14. maijs

Dokumenti:
* Kādu Tu vēlies redzēt Jūrmalu pēc 20 gadiem? - lejupielādē plakātu te.. [.jpg/ 2.94 MB]
* Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010-2030 – lejupielādēt te.. [ .pdf/1.59 MB]
* 3. pielikums: Jūrmalas telpiskās attīstības perspektīva – lejupielādēt te.. [ .pdf/6.21 MB]
* Jūrmalas telpiskās attīstības vīzijas prezentācija – lejupielādēt te.. [ .pdf/ 586 KB]
* Aicinām Tevi izteikt savu viedokli par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010.-2030. gadam. Publiskās apspriešanas atsauksmju forma – Anketu lejupielādēt te.. [ .doc/33.5 KB]

——————————————————————————–

* Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas BUKLETS – lejupielādēt te.. [ .pdf/2.04 MB]

Comments Komentāri »

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums 2010-2022.gadam ir izstrādes stadijā. Tuvākajā laikā tiks pabeigts darbs pie plānojuma 1.redakcijas izstrādes. Paralēli teritorijas plānojuma izstrādei notiek arī Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010. – 2030.gadam izstrāde, kuras publiskā apspriešana notiks līdz ar teritorijas plānojuma un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu. Stratēģijas un tās sastāvā ietilpstošās Telpiskās attīstības perspektīvas darba redakcija ir pamats Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2010.-2022. 1. redakcijas risinājumiem. Šie dokumenti veidoti, pamatojoties uz „Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepciju”, tādējādi saskaņojoties ar notiekošajām pārmaiņām plānošanas sistēmā Latvijā.

Teritorijas plānojuma 1.redakcija un izstrādātā pilsētas attīstības stratēģija marta otrajā pusē tiks iesniegta Jūrmalas pilsētas domē izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par plānošanas dokumentu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

Sabiedriskā apspriešana notiks 2010.gada aprīlī/maijā. Sabiedriskās apspriešanas sapulču norises laiki un vietas tiks izziņotas šajā mājas lapā, Jūrmalas pilsētas domes mājas lapā un laikrakstos, izvietota domes struktūrvienību iestāžu telpās, kā arī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un citos plašsaziņas līdzekļos.

Comments Komentāri »

Laba gaisa kvalitāte ir viens no priekšnosacījumiem Jūrmalas kā kūrortpilsētas attīstībai.

Tādēļ, lai sagatavotu teritorijas plānojumu, kas nodrošinātu kvalitatīvas pilsētvides attīstību, Jūrmalas pilsētas teritorijai tika veikta esošo gaisa piesārņojuma izkliežu modelēšana. Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” ar gaisa kvalitātes pārraudzības un modelēšanas datorprogrammu EnviMan (versija Beta 3.0D), izmantojot Gausa matemātisko modeli aprēķināja slāpekļa oksīda, cieto daļiņu (PM10), oglekļa oksīda un sēra dioksīda izkliedes. Aprēķinu veikšanā tika izmantoti dati par transporta intensitātēm autoceļa A10 Rīga-Ventspils un autoceļa P128 Sloka – Talsi ievadā Jūrmalā, maģistrālā ielu tīkla izvietojumu un transporta līdzekļu vecuma sastāvu, stacionāro avotu izmešu daudzumu un sastāvu. Izlasīt visu ierakstu »

Comments Komentāri »

Jūrmalas pilsēta izvietojas Lielupes piekrastes palienē un tās grīvā, rietumu daļa – ar Lielupi saistīto ūdenstilpju un ūdensteču – Slokas ezera, Vecslocenes un Vēršupītes  – krastos, kam raksturīga regulāra pilnīga vai daļēja applūšana. Applūšanu Lielupē un tās pietekās rada pavasara pali, strauji kūstot sniega ūdeņiem, spēcīga un ilgstoša lietus līšana, kā arī ūdens uzplūdi  no jūras vētru laikā.

Šādās teritorijās esošās ēkās un objekti regulāri applūst, bojājot būves un īpašumus, atsevišķos gadījumos apgrūtinot pārvietošanos, izskalojot krastus, piesārņojums no applūstošo upju un ezeru piekrastes joslas strauji ieplūst ūdeņos un pasliktina to ekoloģisko kvalitāti. Ūdeņos šādi var nokļūt cilvēkam un dzīvniekiem bīstamas un kaitīgas vielas, pieaugot slāpekļa un fosfora saturam ūdeņos, upes un ezeri aizaug, aktivizējas aļģu ziedēšana, tostarp potenciāli toksisko zilaļģu, kas rada nelabvēlīgus apstākļus iedzīvotāju atpūtai pie un uz ūdeņiem, īpaši peldēšanai. Vienlaikus upju un ezeru palienēs, kur ir saglabāta neskarta daba, sastopami reti un unikāli dabas kompleksi, savdabīgas ainavas.

Lai novērstu nelabvēlīgās teritoriju applūšanas ietekmes un saglabātu konkrētai teritorijai raksturīgo dabu un ainavas, mūsu valsts normatīvajos aktos (Aizsargjoslu likums un saistībā ar to izdotie Ministru kabineta noteikumi) ir noteikts, ka teritorijas plānojumos gar upēm un ezeriem ir jānosaka aizsargjoslas, kurās ir ietveramas arī applūstošās teritorijas. Izlasīt visu ierakstu »

Comments Komentāri »

Reljefs, klimats, pludmale, kāpu meži, Rīgas līča ūdeņi, ārstnieciskās dūņas un minerālūdeņi ir resursi, kas ir priekšnoteikumi Jūrmalas attīstībai kā kūrortpilsētai.

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma uzdevumi ir nosacījumu definēšana, kas veicinātu šo resursu aizsargāšana, saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu.

Lai apzinātu reālo un modelētu iespējamo situāciju kūrortresursu izmantošanā pilsētas attīstības veicināšanai kā kūrortpilsētai, SIA „Grupa93″ uzdevumā kurortoloģisko resursu eksperte Lilija Frīdenberga veica izvērtējumu par kūrorta attīstībai nepieciešamo Jūrmalas pilsētas dabas resursiem kā ietvaros sniedza ieteikumus Jūrmalas pilsētas kurortoloģisko resursu ilgtspējīgai izmantošanai.

Ar L. Frīdenbergas veikto Kūrorta attīstībai nepieciešamo Jūrmalas pilsētas dabas resursu vērtējumu varat iepazīties šeit. . Adobe pdf[225 KB]

Mikroklimatisko zonu karte – pilnā izmērā skatīt te..[JPG/882KB]

Comments Komentāri »