Ieraksti zem sadaļas “Blogi”

*** Jūrmalas pilsētas interaktīvo kadastra karti skatīt te..

Lai ērtāk būtu iespējams saprast plānotos risinājumus konkrētā zemes vienībā, esam sagatavojuši interaktīvās kartes. Ir sagatavotas divas interaktīvās kartes:

- karte, kurā zemes vienības iespējams meklēt un salīdzināt jaunajā plānojumā (Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums turpmākajiem12 gadiem Plānotā (atļautā) izmantošana), līdz šim spēkā esošajā plānā (Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums 1995-2007 (2009.)gads Teritorijas zonējums), kā arī redzēt teritorijas faktisko izmantošanu pēc 2007. gada veiktā apsekojuma.

- Karte, kurā iespējams atrast zemes vienību un saprast tajā plānoto blīvumu, augstumu un zemes vienību minimālo platību.

Zemes vienību iespējams atrast ievadot meklētāja interesējošās zemes vienības kadastra numuru (bez atstarpēm) vai adresi (ierakstot daļu no adreses, meklētājs piedāvās izvēlēties īsto.

Lai saprastu kartē norādīto zonējumu, aplūkojiet leģendu, kur vienā logā norādītas visu trīs karšu apzīmējumi. Lai atvērtu leģendu, nospiediet šo pogu loga apakšējā malā.

Lai, saprastu, kāds ir zonējums spēkā esošajā teritorijas plānojumā (Jūrmalas teritorijas plānojums 1995.-2007. Ar grozījumiem un papildinājumiem līdz 2009. gadam), izmantojiet „zoom”(pietuvināšanas) iespēju,

kas parādīs meklētās zemes vienībās teritorijas zonējumu vai faktisko situāciju. Līdzīgi otrā interaktīvajā kartē iespējams saprasts konkrētās zemes vienības apbūves parametrus.

Comments 3 Komentāri »

*** Jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības interaktīvo karti skatīt te..

Lai ērtāk būtu iespējams saprast plānotos risinājumus konkrētā zemes vienībā, esam sagatavojuši interaktīvās kartes. Ir sagatavotas divas interaktīvās kartes:

- karte, kurā zemes vienības iespējams meklēt un salīdzināt jaunajā plānojumā (Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums turpmākajiem12 gadiem Plānotā (atļautā) izmantošana), līdz šim spēkā esošajā plānā (Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums 1995-2007 (2009.)gads Teritorijas zonējums), kā arī redzēt teritorijas faktisko izmantošanu pēc 2007. gada veiktā apsekojuma.

- Karte, kurā iespējams atrast zemes vienību un saprast tajā plānoto blīvumu, augstumu un zemes vienību minimālo platību.

Zemes vienību iespējams atrast ievadot meklētāja interesējošās zemes vienības kadastra numuru (bez atstarpēm) vai adresi (ierakstot daļu no adreses, meklētājs piedāvās izvēlēties īsto.

Lai saprastu kartē norādīto zonējumu, aplūkojiet leģendu, kur vienā logā norādītas visu trīs karšu apzīmējumi. Lai atvērtu leģendu, nospiediet šo pogu loga apakšējā malā.

Lai, saprastu, kāds ir zonējums spēkā esošajā teritorijas plānojumā (Jūrmalas teritorijas plānojums 1995.-2007. Ar grozījumiem un papildinājumiem līdz 2009. gadam), izmantojiet „zoom”(pietuvināšanas) iespēju,

kas parādīs meklētās zemes vienībās teritorijas zonējumu vai faktisko situāciju. Līdzīgi otrā interaktīvajā kartē iespējams saprasts konkrētās zemes vienības apbūves parametrus.

Comments 3 Komentāri »

*** Teritorijas plānotās izmantošanas interaktīvo karte – apskatāma te..

Lai ērtāk būtu iespējams saprast plānotos risinājumus konkrētā zemes vienībā, esam sagatavojuši interaktīvās kartes. Ir sagatavotas divas interaktīvās kartes:

-   karte, kurā zemes vienības iespējams meklēt un salīdzināt jaunajā plānojumā (Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums turpmākajiem12 gadiem Plānotā (atļautā) izmantošana), līdz šim spēkā esošajā plānā (Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums 1995-2007 (2009.)gads Teritorijas zonējums), kā arī redzēt teritorijas faktisko izmantošanu pēc 2007. gada veiktā apsekojuma.

-   Karte, kurā iespējams atrast zemes vienību un saprast tajā plānoto blīvumu, augstumu un zemes vienību minimālo platību.

Zemes vienību iespējams atrast ievadot meklētāja interesējošās zemes vienības kadastra numuru (bez atstarpēm) vai adresi (ierakstot daļu no adreses, meklētājs piedāvās izvēlēties īsto.

Lai saprastu kartē norādīto zonējumu, aplūkojiet leģendu, kur vienā logā norādītas visu trīs karšu apzīmējumi. Lai atvērtu leģendu, nospiediet šo  pogu loga apakšējā malā.

Lai, saprastu, kāds ir zonējums spēkā esošajā teritorijas plānojumā (Jūrmalas teritorijas plānojums 1995.-2007. Ar grozījumiem un papildinājumiem līdz 2009. gadam), izmantojiet „zoom”(pietuvināšanas) iespēju,

kas parādīs meklētās zemes vienībās teritorijas zonējumu vai faktisko situāciju. Līdzīgi otrā interaktīvajā kartē iespējams saprasts konkrētās zemes vienības apbūves parametrus.

Comments Komentāri »

Ziņojums par vērā ņematajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem – lejupielādēt te.. [ .pdf / 401 KB]

Iedzīvotāju priekšlukumu karte – lejupielādēt te.. [ .pdf / 3.4 MB]

Comments Komentāri »

Informatīvais ziņojums par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010. – 2030.gadam

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 16.12.2010. sēdes lēmumu lēmums Nr. 825 (protokols Nr.36, p.15) „Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam apstiprināšanu”, ir pieņemta Jūrmalas pilsētas  attīstības stratēģija 2010. – 2030.gadam.

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2010. gada 07. jūlija lēmumu Nr. 20, kas balstīts uz Latvijas Republikas likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām, Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijai 2010. – 2030. gadam tika veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, un ir sagatavots Vides pārskats.

Vides pārskata gala redakcijas sagatavošanā tika ņemti vērā vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri no institūcijām un iedzīvotājiem. Saņemtie atzinumi no institūcijām un organizācijām, kā arī pārskats pār to, kā saņemtie komentāri ir tikuši ņemti vērā, ir iekļauti Vides pārskata pielikumā. Balstoties uz iesniegto dokumentāciju, 2010.gada 25.novembrī Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) par Vides pārskatu sniedza atzinumu Nr. 11 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam Vides pārskatu”.

Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.–2030.gadam mērķi un to sasniegšanai nepieciešamās rīcības kopumā atbilst Latvijai saistošajām starptautiskajām konvencijām, starptautiskajiem un Latvijas tiesību aktiem vides aizsardzības jomā. Tomēr ņemot vērā, ka lielākā daļa aktivitāšu nav detalizēti aprakstītas, nepieciešams uzraudzīt plānošanas dokumenta ieviešanu paredzot pasākumus negatīvo ietekmju uz vidi identificēšanai un novēršanai. No vides aizsardzības viedokļa uzmanība pievēršama tādiem pasākumiem kā Lielupes ostas attīstība, jauna tilta būvēšana pār Lielupi, pakalpojumu klāsta paplašināšana jūras piekrastē un pludmales promenādes izveide, jo šīs aktivitātes var uzlabot vides kvalitāti un tās pieejamību pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, taču vienlaikus var radīt nevēlamu ietekmi uz dabas resursiem.

VPVB atzinumā norāda, ka Vides pārskats ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasībām.

VPVB rekomendē Attīstības stratēģijā iestrādāt vadlīnijas turpmāko plānošanas dokumentu izstrādei. Tā kā Attīstības stratēģija ir politisks dokuments, bet vadlīnijas turpmāko plānošanas dokumentu izstrādei – metodisks materiāls, tiek uzskatīts, ka vadlīniju iekļaušana stratēģijā nav lietderīga. Liela daļa no vides pārskatā izteiktām rekomendācijām attiecas uz stratēģijas ieviešanu, tādēļ šīs rekomendācijas tiks ņemtas vērā izstrādājot Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu turpmākajiem 12 gadiem.

Tāpat Jūrmalas pilsētas dome ar savu lēmumu noteica, ka Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam ieviešanas uzraudzībai domes speciālisti 2016., 2023. un 2030.gadā sagatavos monitoringa ziņojumus, un tos iesniegs Latvijas Republikas Vides pārraudzības valsts birojā

* Jūrmalas pilsētas attīstības strateģija

* VPVB atzinums [.doc / 187 KB]

* Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums – Vides pārskats [.pdf / 14.3 MB]

Comments Komentāri »

Sabiedriskā apspriešana 2010.gada 14. aprīlis-14. maijs

Dokumenti:
* Kādu Tu vēlies redzēt Jūrmalu pēc 20 gadiem? - lejupielādē plakātu te.. [.jpg/ 2.94 MB]
* Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010-2030 – lejupielādēt te.. [ .pdf/1.59 MB]
* 3. pielikums: Jūrmalas telpiskās attīstības perspektīva – lejupielādēt te.. [ .pdf/6.21 MB]
* Jūrmalas telpiskās attīstības vīzijas prezentācija – lejupielādēt te.. [ .pdf/ 586 KB]
* Aicinām Tevi izteikt savu viedokli par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010.-2030. gadam. Publiskās apspriešanas atsauksmju forma – Anketu lejupielādēt te.. [ .doc/33.5 KB]

——————————————————————————–

* Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas BUKLETS – lejupielādēt te.. [ .pdf/2.04 MB]

Comments Komentāri »