Jūrmalas pilsētas teritorija izvietojas sauszemes joslā starp Rīgas jūras līci un Lielupi. Tādēļ tajā sastopami savdabīgi, aizsargājami, reti un arī apdraudēti bioloģiskajai daudzveidīgai nozīmīgi dabas kompleksi un teritorijas: mežu, kāpu, palieņu pļavu un purvu biotopi, kā arī sērūdeņraža veidošanās vietas.

Jūrmalas teritorijas plānojuma 2009. – 2021.g. izstrādes gaitā ir apkopota pieejamā informācija, veikta papildus teritorijas apsekošana un izpēte par dabas vērtībām pilsētā un tā apkopota bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgo teritoriju kartē.

Pilnā izmērā lejupielādēt te.. [JPG/ 5.44 MB]

Pilnā izmērā lejupielādēt te.. [JPG/ 2.10 MB]

Kartē attēlotas:

  • esošo īpaši aizsargājamo teritoriju un mikroliegumu robežas
  • potenciālo mikroliegumu robežas
  • īpaši aizsargājamo biotopu un sugu atradņu vai dzīvotņu sastopamības vietas
  • dabisko meži biotopi
  • bioloģiski vecu koku grupas

Teritorijas plānojuma sagatavošanā tiek ņemti vērā īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumam noteiktie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un īpaši aizsargājamo biotopu, dabisko mežu un sugu izplatības vietas, plānojot to saglabāšanai piemērotu izmantošanu.

Jums ir iespēja iepazīties ar tikko sagatavoto materiālu par Jūrmalas pilsētas mežu bioloģiskās daudzveidību, kuru veica meža biotopu eksperte Sandra Ikauniece. Lejupielādēt te..  Adobe pdf [2.99 MB]

——————

Teritorijas plānojuma izstrādei informāciju par dabas vērtībām sniedza Ķemeru nacionālā parka administrācija un Valsts meža dienesta Rīgas reģionālā virsmežniecība, par krasta kāpu biotopiem izmantota LIFE-Nature projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība un izmantošana Latvijā” informācija, avots:  piekraste.daba.lv, kā arī izmantoti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu materiāli,  avots:  www.dap.gov.lv

Komentēšana ir slēgta.