Laba gaisa kvalitāte ir viens no priekšnosacījumiem Jūrmalas kā kūrortpilsētas attīstībai.

Tādēļ, lai sagatavotu teritorijas plānojumu, kas nodrošinātu kvalitatīvas pilsētvides attīstību, Jūrmalas pilsētas teritorijai tika veikta esošo gaisa piesārņojuma izkliežu modelēšana. Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” ar gaisa kvalitātes pārraudzības un modelēšanas datorprogrammu EnviMan (versija Beta 3.0D), izmantojot Gausa matemātisko modeli aprēķināja slāpekļa oksīda, cieto daļiņu (PM10), oglekļa oksīda un sēra dioksīda izkliedes. Aprēķinu veikšanā tika izmantoti dati par transporta intensitātēm autoceļa A10 Rīga-Ventspils un autoceļa P128 Sloka – Talsi ievadā Jūrmalā, maģistrālā ielu tīkla izvietojumu un transporta līdzekļu vecuma sastāvu, stacionāro avotu izmešu daudzumu un sastāvu.

MK noteikumos Nr.588 „Par gaisa kvalitāti” (21.03.2003.) ir noteikts, ka robežlielumi cilvēka veselības aizsardzībai ir šādi:

  • slāpekļa dioksīda (NO2) gada vidējai koncentrācijai – 40 µ/m3
  • oglekļa oksīda (CO) maksimālai diennakts astoņu stundu koncentrācijai  - 10 mg/m3
  • cieto daļiņu (PM10) diennakts koncentrācijai no 2010.g. 1.janvāra – 50 mg/m3
  • cieto daļiņu (PM10) gada vidējai koncentrācijai no 2010.g. 1.janvāra – 20 mg/m3

un ekosistēmu aizsardzībai:

  • sēra dioksīda (SO2) gada vidējai koncentrācijai  -  20 µ/m3

Iegūtie aprēķinu rezultāti parāda, ka Jūrmalā gaisa piesārņojuma pārsniegumu pašlaik nav.

Nozīmīgākais atmosfēras gaisa piesārņojuma avots Jūrmalā ir autotransports. Transporta līdzekļu emisijās galvenās piesārņojošas vielas ir slāpekļa oksīdi, putekļi un oglekļa oksīds. Stacionārie gaisa piesārņojuma avoti ir uzņēmumu un ražotņu katlu mājas, kuras kā galveno kurināmo izmanto dabas gāzi. Aizstājot sēru saturošo kurināmo ar dabas gāzi, Jūrmalā ir samazinājušies sēra dioksīda izmeši gaisā. Katlu māju izmešos piesārņojošas vielas ir oglekļa oksīds, slāpekļa oksīdi un oglekļa dioksīds.

Gadījumā, ja Jūrmalā ievērojami pieaug transporta līdzekļu intensitāte vai tiek attīstīti lieli būvniecības projekti ar ievērojamu transporta līdzekļu piesaisti, ir jāseko līdzi gaisa kvalitātei maģistrālo ielu un plānotās būvniecības teritoriju apkārtnē.

Gaisa kvalitātes rādītāji:

o        slāpekļa dioksīda (NO2) gada vidējās koncentrācijas:

o        oglekļa oksīda (CO) maksimālās diennakts astoņu stundu koncentrācijas:

o        cieto daļiņu (PM10) diennakts koncentrācijas:

o        cieto daļiņu (PM10) gada vidējās koncentrācijas:

o        sēra dioksīda (SO2) gada vidējās koncentrācijas:

Komentēšana ir slēgta.