Informatīvais ziņojums par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010. – 2030.gadam

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 16.12.2010. sēdes lēmumu lēmums Nr. 825 (protokols Nr.36, p.15) „Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam apstiprināšanu”, ir pieņemta Jūrmalas pilsētas  attīstības stratēģija 2010. – 2030.gadam.

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2010. gada 07. jūlija lēmumu Nr. 20, kas balstīts uz Latvijas Republikas likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām, Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijai 2010. – 2030. gadam tika veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, un ir sagatavots Vides pārskats.

Vides pārskata gala redakcijas sagatavošanā tika ņemti vērā vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri no institūcijām un iedzīvotājiem. Saņemtie atzinumi no institūcijām un organizācijām, kā arī pārskats pār to, kā saņemtie komentāri ir tikuši ņemti vērā, ir iekļauti Vides pārskata pielikumā. Balstoties uz iesniegto dokumentāciju, 2010.gada 25.novembrī Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) par Vides pārskatu sniedza atzinumu Nr. 11 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam Vides pārskatu”.

Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.–2030.gadam mērķi un to sasniegšanai nepieciešamās rīcības kopumā atbilst Latvijai saistošajām starptautiskajām konvencijām, starptautiskajiem un Latvijas tiesību aktiem vides aizsardzības jomā. Tomēr ņemot vērā, ka lielākā daļa aktivitāšu nav detalizēti aprakstītas, nepieciešams uzraudzīt plānošanas dokumenta ieviešanu paredzot pasākumus negatīvo ietekmju uz vidi identificēšanai un novēršanai. No vides aizsardzības viedokļa uzmanība pievēršama tādiem pasākumiem kā Lielupes ostas attīstība, jauna tilta būvēšana pār Lielupi, pakalpojumu klāsta paplašināšana jūras piekrastē un pludmales promenādes izveide, jo šīs aktivitātes var uzlabot vides kvalitāti un tās pieejamību pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, taču vienlaikus var radīt nevēlamu ietekmi uz dabas resursiem.

VPVB atzinumā norāda, ka Vides pārskats ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasībām.

VPVB rekomendē Attīstības stratēģijā iestrādāt vadlīnijas turpmāko plānošanas dokumentu izstrādei. Tā kā Attīstības stratēģija ir politisks dokuments, bet vadlīnijas turpmāko plānošanas dokumentu izstrādei – metodisks materiāls, tiek uzskatīts, ka vadlīniju iekļaušana stratēģijā nav lietderīga. Liela daļa no vides pārskatā izteiktām rekomendācijām attiecas uz stratēģijas ieviešanu, tādēļ šīs rekomendācijas tiks ņemtas vērā izstrādājot Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu turpmākajiem 12 gadiem.

Tāpat Jūrmalas pilsētas dome ar savu lēmumu noteica, ka Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam ieviešanas uzraudzībai domes speciālisti 2016., 2023. un 2030.gadā sagatavos monitoringa ziņojumus, un tos iesniegs Latvijas Republikas Vides pārraudzības valsts birojā

* Jūrmalas pilsētas attīstības strateģija

* VPVB atzinums [.doc / 187 KB]

* Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums – Vides pārskats [.pdf / 14.3 MB]

Komentēšana ir slēgta.