Blogs

Noslēgusies Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem 1. redakcijas sabiedriskās apspriešana

Vakar, 17. martā, noslēdzās Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem 1. redakcijas sabiedriskās apspriešana, kuras laikā aktīvi diskusijā iesaistījās un piedalījās labāko risinājumu meklēšanā liels skaits jūrmalnieku un ne tikai. Līdz šodienai ir saņemti vairāk kā 500 iesniegumi ar dažādiem priekšlikumiem, ieteikumiem un iebildumiem. Šobrīd ir uzsākta minēto iesniegumu apkopošana, lai Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes darba grupa varētu veikt to izvērtēšanu. Rakstiskas atbildes iedzīvotāji saņems tad, kad būs apstiprināta plāna pilnveidotā redakcija, kurā būs pieņemti argumentēti lēmumi par priekšlikumu iekļaušanu vai neiekļaušanu teritorijas plānojuma risinājumos.
Tālākajā procesā Jūrmalas pilsētas dome lems par to vai tā būs otrā redakcija ar atkārtotu sabiedrisko apspriešanu vai jau kā galīgā redakcija, kas arī tiks nodota sabiedrībai izskatīšanai. Pēc galīgās redakcijas apstiprināšanas, teritorijas plānojums tiks nosūtīts Rīgas plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai, pēc kura dome varēs lemt par plāna apstiprināšanu. Tas varētu notik šī gada otrajā pusē. Visādā ziņā – vēl viens sabiedriskās apspriešanas process būs.

Paldies visiem, kas iesaistījās un iesaistīsies Jūrmalas nākotnes veidošanā.

___________________________________________________________________________
Turpinās Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem sabiedriskā apspriešana

Jūrmalas pilsētas dome ir pagarinājusi priekšlikumu iesniegšanas laiku par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem un vides pārskata projektu līdz 2011. gada 17. martam, tādejādi veicinot vēl plašākas, turklāt konstruktīvas diskusijas starp ieinteresētajām pusēm un, ņemot vērā lielo interesi, nodrošināt iedzīvotājiem ilgāku laiku priekšlikumu izteikšanai.
Līdz šim sabiedriskās apspriešanas ietvaros notikušas 6 plaši apmeklētas sanāksmes. Ir organizētas arī vairākas diskusijas dažādās interešu grupās. Šobrīd jau notikušas sanāksmes ar Jūrmalas domes iedzīvotāju konsultatīvo padomi, valsts institūcijām, kas sniegušas nosacījumus plānojuma izstrādei, Jūrmalas domes sabiedrisko padomi, Jūrmalas domes uzņēmēju konsultatīvo padomi, Jūrmalas domes darbiniekiem, ar nevalstiskajām organizācijām, tostarp Jūrmalas aizsardzības biedrību. Tāpat īpašas diskusijas organizētas Jūrmalas skolu skolēniem, galvenokārt vidusskolēniem. 2011. gada 11. martā tiek organizēta īpaša sanāksme Vaivaru-Asaru iedzīvotājiem, Vaivaru pamatskolas zālē, plkst. 16.00.

Pēc sabiedriskās apspriešanas posma noslēguma, teritorijas plānojuma izstrādes darba grupa izvērtēs visus saņemtos priekšlikumus, viedokļus, ieteikumus un kritiku, kas palīdzēs sagatavot un pieņemt lēmumus par jaunā plāna redakcijā iekļaujamajiem risinājumiem.
__________________________________________________________________________________________
Atskats uz Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm.

Visas sešas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes apmeklēja plašs interesentu loks. Nevienā no sanāksmēm nebija mazāk kā 100 apmeklētāju, kopumā oficiālās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes uz diskusiju bija pulcējušas vairāk nekā 600 jūrmalnieku.
Sanāksmēs tika apskatīti un diskutēti dažādi jautājumi, – sākot ar ikdienas problēmām, kas saistās ar meliorācijas un ūdenssaimniecības sistēmu, ceļu uzturēšanu un sabiedrisko transportu, līdz pat aktuāliem Jūrmalas kā kūrortpilsētas nākotnes attīstības virzieniem, tostarp pludmales un ūdensmalu izmantošanu.
Jūrmalas teritorijas plānojumā iekļautie risinājumi par pludmales iekļaušanu tūrisma piedāvājuma veidošanā, to vairāk labiekārtojot, izsauca krasi pretrunīgus viedokļus, bet vienota bija nostāja, ka nepieciešams meklēt risinājumus primāro pludmales pakalpojumu nodrošinājumam, t.i., sanitārajiem mezgliem.
Lielu interesi un konstruktīvu diskusiju raisīja arī teritorijas plānojuma risinājumi, kas paredz atjaunot pilsētas dzīvi tās ūdensmalās, ierīkojot dažādu veidu un intensitātes promenādes, Lielupes krastu veidojot kā publiski pieejamu teritoriju visā Jūrmalas garumā, vietām atvirzoties no ūdens, vietām tam pietuvojoties. Šajā jautājumā kopumā tika saņemtas pozitīvas atsauksmes ar nosacījumu, ja plāna risinājumi nodrošinās videi draudzīgu risinājumus.
Pretrunīgi tiek vērtēts plānotais apbūves augstums atsevišķās pilsētas daļās, īpaši Dubultu vēderā, bijušajās ražotņu teritorijās, kur plāna risinājumi paredz piecus līdz pat 20 stāvus augstu apbūvi, bet vienlaikus nosaka risinājumus, kas augstbūves nepieļauj citās Jūrmalai nozīmīgās pilsētas daļās, piemēram, savrupmāju rajonos vai pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās.

Šeit iespējams iepazīties ar visu sanāksmju protokoliem un prezentācijām.
13.01.2011.- prezentācija un protokols
18.01.2011.- protokols un prezentācija
20.01.2011.- protokols un prezentācija
25.01.2011.- protokols un prezentācija
27.01.2011.- protokols un prezentācija
01.02.2011.- protokols un prezentācija

___________________________________________________________________________________________
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana turpinās

Pagājušajā nedēļā notika divas Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kuras tika ļoti plaši apmeklētas. Otrdien, 2011. gada 18. janvārī, Kauguru kultūras nama telpās pulcējās vismaz 120 jūrmalnieku (skat. sanāksmes protokolu un prezentāciju) un tik pat liels skaits interesentu diskutēja arī 20. janvārī, SIVA „Koledža RRC” viesmīlīgajās telpās (skat. sanāksmes protokolu un prezentāciju).

Abās sanāksmēs lielākā daļa jautājumu bija par jūrmalnieku šodienas sāpīgāko jautājumu, t.i., kanalizāciju un meliorācijas sistēmu. Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos izskaidroja jūrmalniekiem pilsētas darbības plānus šo jautājumu risināšanā. Ceturtdien, 20. janvārī, apstiprinātajā 2011. gada pilsētas budžetā ievērojami līdzekļi ir paredzēti tieši meliorācijas sistēmas sakārtošanai, to starp esošo grāvju inventarizācijai un projekta izstrādei esošās meliorācijas sistēmas rekonstrukcijai un jaunu grāvju veidošanai. Tāpat tiek turpināti darbi pie Jūrmalas ūdenssaimniecības projekta II kārtas realizācijas, kuras laikā tiks veikta jaunas dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība Kauguros, jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Slokā, Jūrmalas kanalizācijas cauruļvadu atjaunošana, skalošana un CCTV izpēte, kā arī Jūrmalas ūdenssaimniecības sistēmas ievērojama atjaunošana un paplašināšana. (skat. kartoshēmu Ūdensapgādes shēma un Kanalizācijas shēma).

Lielu interesi un konstruktīvu diskusiju raisīja teritorijas plānojuma risinājumi, kas paredz atgriezt pilsētas dzīvi tās ūdensmalās, veidojot dažāda veida un intensitātes promenādes, Lielupes krastu veidojot kā publiski pieejamu teritoriju visā Jūrmalas garumā, vietām atvirzoties no ūdens, vietām tam pietuvojoties. Tā ir atpūtas vietu, piestātņu un dažādas atbalsta infrastruktūras sakopojums, kas veicina dzīvi uz ūdens
un ūdens tuvumā.

Šīs nedēļas laikā ir paredzētas ne tikai vēl divas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes ar iedzīvotājiem, kas notiks 25. un 27. janvārī Jūrmalas domes lielajā zālē, plkst. 18.00, bet arī sanāksmes ar valsts institūciju pārstāvjiem, Jūrmalas iedzīvotāju konsultatīvo padomi, Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi un Jūrmalas sabiedrisko padomi

—————————————————————————————————-

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme Ķemeros

http://www.wild-wonders.com

Pagājušajā ceturtdienā, t.i., 2011. gada 13.janvārī, Ķemeru vidusskolas aktu zālē trīs stundas aktīvi norisinājās diskusija par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem 1. redakcijas risinājumiem, kurā piedalījās gandrīz 100 jūrmalnieku, kurus interesēja gan sava īpašuma, gan pilsētas perspektīvā attīstība kopumā (skat. protokolu un sanāksmes prezentāciju, kā arī video ierakstu par risinājumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pilsētas daļā Ķemeru nacionālais parks (14)).Sanāksmes laikā tika izteikti vairāki konstruktīvi priekšlikumi gan par pludmales promenādes attīstību, gan Ķemeru daļas apbūves parametru noteikšanu. Sanāksmes laikā attaisnojās pieeja veidot apbūves noteikumus katrai pilsētas daļai individuāli, tādejādi ir iespējams iestrādāt izteikto priekšlikumu tieši Ķemeros noteikt mazāku minimālo zemes vienības platību un lielāku apbūves blīvumu savrupmāju teritorijās, bet tādejādi neietekmējot citas savrupmāju apbūves teritorijas Jūrmalas pilsētā.

Nākamā sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies šodien, plkst.18.00 Kauguru kultūras namā, kam sekos vēl četras sanāksmes:
-    2011. gada 20. janvārī Sociālās integrācijas valsts aģentūras „Koledža RRC”, Slokas ielā 68, plkst. 18.00. Risinājumi šādās pilsētas daļās: Dubulti uz dienvidiem no dzelzceļa (7), Jaundubulti-Vaivari uz dienvidiem no dzelzceļa, Druvciems-Valteri-Krastciems (8);
-    2011. gada 25. janvārī Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, plkst. 18.00. Risinājumi šādās pilsētas daļās: Jaundubulti-Vaivari uz ziemeļiem no dzelzceļa (9), Vaivari (10);
-    2011. gada 27. janvārī Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, plkst. 18.00. Risinājumi šādās pilsētas daļās: Lielupe-Bulduri-Dzintari uz dienvidiem no dzelzceļa (4), Dzintari-Majori uz dienvidiem no dzelzceļa (5), Lielupe-Jaundubulti uz ziemeļiem no dzelzceļa (6);
-    2011. gada 1. februārī Lielupes vidusskolā, Aizputes ielā 1a, plkst. 18.00. Risinājumi šādās pilsētas daļās: Lielupes labais krasts (1), Buļļuciems, Stirnurags (2), Lielupe (3);

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums turpmākajiem 12 gadiem 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana

2010. gada 17. decembrī tika pieņemts lēmums (Nr. 836, protokols Nr.36, p.27) par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem 1. redakcijas un tā Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Teritorijas plānojums ir pilsētas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments turpmākajiem 12 gadiem, kurā noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas nosacījumi. Tajā norādītas vietas, kur plānots attīstīt dzīvojamo funkciju, darījumus, kuras būs dabas teritorijas un kā tiks attīstīta transporta infrastruktūra. Jūrmalas jaunā teritorijas plānojuma būtiska iezīme ir vietu plānošanas metodes izmantošana plānojuma risinājumos. Plānošanas dokumenta ieviešana ietekmēs Jūrmalas administratīvo teritoriju, plašākā nozīmē arī Rīgas plānošanas reģionu, valsti un Baltijas reģionu.

Teritorijas plānojuma izstrādātājs: Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala, tālrunis 6709 3816, http://www.jurmala.lv sadarbībā ar SIA „Grupa93”, Kr.Barona iela 3-4, Rīga, tālrunis 67217043, http://www.grupa93.lv. Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Firma L4”, Jelgavas iela 90, Rīga, tālrunis 67500180, http://www.L4.lv

Sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts no 2011. gada 6. janvāra līdz 17. februārim. Tās laikā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem un Vides pārskata projekta materiāliem varēs iepazīties:
-         apmeklējot plānojuma materiālu izstāžu vietas:
1.       Ķemeru bibliotēkā, Tukuma ielā 20;
2.       Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110;
3.       Jūrmalas pilsētas Pilsētplānošanas nodaļā, Edinburgas prospektā 75;
4.       Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5;
-         interneta vietnē www.jurmala.lv un  www.grupa93.lv/jurmala.

Par piedāvātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem risinājumiem un Vides pārskata projektu būs iespējams diskutēt sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs:
1.       2011. gada 13. janvārī Ķemeru vidusskolā, Tukuma ielā 1, plkst.18.00.
2.       2011. gada 18. janvārī Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110 plkst.18.00.
3.       2011. gada 20. janvārī SIVA Koledžā, Slokas ielā 68, plkst.18.00.
4.       2011. gada 25. janvārī Jūrmalas pilsētas domē, Jomas iela 1/5, plkst.18.00.
5.       2011. gada 27. janvārī Jūrmalas pilsētas domē, Jomas iela 1/5, plkst.18.00;
6.       2011.gada 1. februārī Lielupes vidusskolā, Aizputes iela 1a, plkst. 18.00.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par teritorijas plānojuma 1.redakcijas risinājumiem un vides pārskata projektu var iesniegt līdz 2010. gada 17. februārim, tos nosūtot pa pastu vai nogādājot personīgi:
-         Jūrmalas pilsētas domei, Jomas ielā 1/5
-         Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļai, Edinburgas prospektā 75.

Par teritorijas plānojuma risinājumiem un vides pārskata projekta vērtējumiem iespējams konsultēties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā vai pie SIA Grupa93 pārstāvjiem Jūrmalas pilsētas domes vestibilā, Jomas ielā 1/5, sabiedriskās apspriešanas laikā, katru pirmdienu no 14.00 -18.00.

Planšetes

Sabiedriskās apspriešanas planšete – 1 – lejupielādēt te.. [ .pdf/ 6.4 MB]

Sabiedriskās apspriešanas planšete – 2– lejupielādēt te.. [ .pdf/ 7.1 MB]

Sabiedriskās apspriesanas aptaujas anketa – lejupielādēt te.. [ .pdf / 61 KB]

1 . redakcijas plānojuma dokumenti

Paskaidrojuma raksts

- Paskaidrojuma raksta saīsinātā versija – [ .zip / 28.7 MB]

- Satura rādītājs – [ .pdf / 49 KB ]

- Ievads – [ .pdf / 49 KB ]

- Vispārīgs raksturojums – [ .pdf / 1.8 MB ]

- Dabas vide – [ .pdf / 4.4 MB ]

- Dzīvojamā vide – [ .pdf / 610 KB ]

- Uzņēmējdarbības vide - [ .pdf / 877 KB ]

- Vides stāvoklis – [ .pdf / 4 MB ]

- Inženierinfrastruktūra - [ .pdf / 172 KB ]

- Transports - [ .pdf / 2.7 MB ]

- Kultūras mantojums – [ .pdf / 106 KB ]

- Jūrmalas pilsētainava - [ .pdf / 1.7 MB ]

- Apbūves noteikumu izvērtējums - [ .pdf / 348 KB ]

- Aizsargjoslas – [ .pdf / 168 KB ]

- Risinājumi pilsētas daļās – [ .pdf / 348 KB ]

- Jūrmalas plānojuma topogrāfija – [ .pdf / 2.9 MB]

- Kartoshēmu saraksts – [ .pdf / 29 KB]

- Kartoshēmas – [ .zip / 45.6 MB ]

Saistošā daļa

- Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – [ .pdf / 1.3 MB ]

- Grafiskā daļa – [ .zip / 51.7 MB]

- Vērtētās ēkas – [ .zip / 11.3 MB]

Pārskats

- Pārskats [ .pdf / 8.4 MB]

- Pārskata pielikums – protokoli [.pdf / 1.9 MB]

Kultūras pieminekļi

- Individuālās aizsargjoslas - [ .pdf / 139 KB]

- Individuālo aizsargjoslu projekti – [ .zip / 13.6 MB]

- Kultūrvēsturisko pieminekļu teritoriju pamatojumi – [ .zip / 10.9 MB]

- Kultūrvēsturisko pieminekļu teritorijas un kartes – [ .zip / 8.3 MB]

Vides pārskata projekts

- Vides pārskata projekta kopsavilkums – [.pdf / 106 KB]

- Vides pārskata projekts - [.pdf / 1.4 MB]

———————————————————————————-

Informatīvais ziņojums par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010. – 2030.gadam

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 16.12.2010. sēdes lēmumu lēmums Nr. 825 (protokols Nr.36, p.15) „Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam apstiprināšanu”, ir pieņemta Jūrmalas pilsētas  attīstības stratēģija 2010. – 2030.gadam.

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2010. gada 07. jūlija lēmumu Nr. 20, kas balstīts uz Latvijas Republikas likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām, Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijai 2010. – 2030. gadam tika veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, un ir sagatavots Vides pārskats.

Vides pārskata gala redakcijas sagatavošanā tika ņemti vērā vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri no institūcijām un iedzīvotājiem. Saņemtie atzinumi no institūcijām un organizācijām, kā arī pārskats pār to, kā saņemtie komentāri ir tikuši ņemti vērā, ir iekļauti Vides pārskata pielikumā. Balstoties uz iesniegto dokumentāciju, 2010.gada 25.novembrī Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) par Vides pārskatu sniedza atzinumu Nr. 11 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam Vides pārskatu”.

Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.–2030.gadam mērķi un to sasniegšanai nepieciešamās rīcības kopumā atbilst Latvijai saistošajām starptautiskajām konvencijām, starptautiskajiem un Latvijas tiesību aktiem vides aizsardzības jomā. Tomēr ņemot vērā, ka lielākā daļa aktivitāšu nav detalizēti aprakstītas, nepieciešams uzraudzīt plānošanas dokumenta ieviešanu paredzot pasākumus negatīvo ietekmju uz vidi identificēšanai un novēršanai. No vides aizsardzības viedokļa uzmanība pievēršama tādiem pasākumiem kā Lielupes ostas attīstība, jauna tilta būvēšana pār Lielupi, pakalpojumu klāsta paplašināšana jūras piekrastē un pludmales promenādes izveide, jo šīs aktivitātes var uzlabot vides kvalitāti un tās pieejamību pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, taču vienlaikus var radīt nevēlamu ietekmi uz dabas resursiem.

VPVB atzinumā norāda, ka Vides pārskats ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasībām.

VPVB rekomendē Attīstības stratēģijā iestrādāt vadlīnijas turpmāko plānošanas dokumentu izstrādei. Tā kā Attīstības stratēģija ir politisks dokuments, bet vadlīnijas turpmāko plānošanas dokumentu izstrādei – metodisks materiāls, tiek uzskatīts, ka vadlīniju iekļaušana stratēģijā nav lietderīga. Liela daļa no vides pārskatā izteiktām rekomendācijām attiecas uz stratēģijas ieviešanu, tādēļ šīs rekomendācijas tiks ņemtas vērā izstrādājot Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu turpmākajiem 12 gadiem.

Tāpat Jūrmalas pilsētas dome ar savu lēmumu noteica, ka Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam ieviešanas uzraudzībai domes speciālisti 2016., 2023. un 2030.gadā sagatavos monitoringa ziņojumus, un tos iesniegs Latvijas Republikas Vides pārraudzības valsts birojā

* Jūrmalas pilsētas attīstības strateģija

* VPVB atzinums [.doc / 187 KB]

* Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums – Vides pārskats [.pdf / 14.3 MB]

21 Atbildes uz “Blogs”
 1. Alfa Rekreācija SIA saka:

  Zemesgabala (kad.Nr.1300 004 1004) vēlamais zonējums – jaukta darījuma teritorijas zonējums ar apbūves blīvumu 30%, lai izmantotu ēku SPA kurortam raksturīgiem veselibas atjaunošanas pakalpojumiem.

 2. egons saka:

  MK Nr 158 01.08.2005
  “Noteikumi par kuģošanas satiksmi iekšējos ūdeņos” neparedz iespēju pašvaldībai noteikt navigācijas noteikumus Lielupē (jūsu p.p. 134) Vai es kļūdos?

  Cieņā,

  Egons

  ————–
  Grupa93 atbilde:
  Jums taisnība, formulējums nav korekts. Šinī gadījumā vairāk ir domāti ekspluatācijas noteikumi, kuros iespējams iekļaut papildus prasības navigācijai Lielupē, kas saistīts ar upes saimniecisko izmantošanu, piemēram, sporta sacensībām vai mācībām.

 3. Jevgēņijs saka:

  Labdien!

  Jūsu darbiniece 04.janvāri skaidroja, ka interaktīva karte ar iespēju noskaidrot plānoto (atļauto) izmantošanu konkrētajam zemes gabalam būs pieejama ar š.g.06.janvāri.
  Ludzu paziņot tiešo linku šai opcijai.

  ——————-
  Grupa93 atbilde:
  Jā, ir pieejama interaktīvā karte, kurā iespējams iepazīties tieši ar Jūsu meklētās zemes vienības atļauto izmantošanu.
  Izmantojiet šo saiti http://www.grupa93.lv/jurmala/wp-content/faili/interaktivas-kartes/faktiska-situacija-209/INDEX.HTML

 4. Arnis OLTE saka:

  Lūdzu pievērst uzmanību apbūves blīvumam Valteru rajonā – Vasarnīcu iela 2. Uz zemes jau atrodas 3 ēkas, kuras Jūsu plānos nav (varbūt nelikumīgi būvētas?). Varbūt būtu lietderīgi precizēt vai šīs ēkas jau tagad nepārsniedz plānotos 25%, kā arī vairāk pievērst it kā neapbūvētiem zemes gabaliem, jo faktiski visā Valteru rajonā ir tikai pāris neapbūvēti gruntsgabali, bet spriežot pēc plāniem, gandrīz 1/4 gruntsgabalu ir tukši.

  ——————–
  Grupa93 atbilde:
  Par šiem jautājumiem varēsim diskutēt 2011. gada 20. janvāra Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kad īpaša uzmanība tiks veltīta tieši šai pilsētas daļai. Sanāksme notiks Sociālās integrācijas valsts aģentūras „Koledža RRC” telpās, Slokas ielā 68, plkst. 18.00.

 5. Mārtiņš Sedols saka:

  Par cik visas publiskās apspriešanas ir darba dienās, kad diemžēl nevaru piedalīties, vēlos atkārtoti ieteikt domu, ko jau agrāk biju jums licis priekšā – “argaitas” velo celiņa izbūve vai iezīmēšana nākotnes plānos paralēli dzelzceļam posmā no Majoriem līdz Slokai. No Majoriem uz Rīgas pusi gar sliedēm kādu gabalu jau veloceliņš ir. Kā lielākos plusus šādai novietnei redzu 1) celiņš ar maz krustojumiem, kas palielinātu pārvietošanās ātrumu un uzlabotu drošību, 2) tīrā gaisā, prom no auto, 3) dzc. malas izmantošana un sakārtošana.

 6. Mihails saka:

  Par kanalizāciju Bulduru dārzkopības vidusskolas rajonā. Kanalizācijas tīkls Viestura ielas rajonā pieder Bulduru dārzkopības vidusskolai nevis Jūrmalas pilsētai (ar ierobežotām jaunu abonentu pieslēgšanas iespējām). Pretēji apzīmējumiem, kanalizācijas Ķemeru 53 – 59 nav!

  ———–
  Grupa93 atbilde

  Tieši tā, atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem Paskaidrojuma raksta 6.2. kartoshēmai Kanalizācijas shēma, Ķemeru ielā 53 un 59 šobrīd nav kanalizācija, bet ir plānots to “pievilkt” ūdenssaimniecības projekta trešajā kārtā. Pie tam jāatzīmē, ka kartoshēma neattēlo īpašuma piederību, bet gan situāciju uz konkrēto brīdi. Attiecīgi, Ķemeru ielai 53 un 59 tuvākais ir pašteces kanalizācijas vads.

 7. Gunta Līne saka:

  Labdien,
  I. Sakiet, kāds ir pamatojums adreses Jaunā iela 64 plānotajam / atļautajam izmantojumam – Jaukta darījumu apbūve, ja 1) visapkārt, neskaitot blakus esošo sporta skolu un bij. Majoru muižas ter., ir individuālo dzīvojamo māju apbūve, 2) faktiski šeit (Jaunā 64) jau ir individuālo dzīvojamo māju apbūve, 3) liela daļa teritorijas ir ar dažādiem ierobežojumiem (aizsargjoslas gar ielu, upi u.c.); iesniegts iesniegums Jūrmalas pašvaldībai noteikt daļai teritorijas lietošanas mērķi 0501.
  II. Informācijai – šobrīd šķiet, ka zemes gabalam Jaunā iela 64a ir nepareizi norādīts faktiskais izmantojums (varbūt maldos, bet domāju, ka šis zemes gabals ir daļa no sporta skolas teritorijas).
  III. Informācijai – Jaunā iela 64 šobrīd jau ir sadalīts (2010.g.) 2 zemes gabalos: Jaunā 64 un Teātra 58. I.punktā minētie šī komentāra fakti attiecas uz abu zemesgabalu kopējo teritoriju (vadoties pēc tā kā norādīts interaktīvajā kartē).

  ——–
  Grupa93 atbilde
  I Tieši tā, pamatojums ir Majoru muiža un sporta skola, kā arī tiešais ūdens tuvums, kas ir pamats, lai šeit vairāk attīstītu publisko funkciju, nevis dzīvojamo māju apbūvi.
  II Teritorijas faktiskās izmantošanas kartei ir informātīvs raksturs pēc veiktā teritorijas apsekojuma 2009. gada vasarā. Būtu jauki, ja Jūs varētu sniegt konkrētās teritorijas izmantošanas precizējumu.

 8. Laura saka:

  Doma par Lielo promenādi pie jūras nav peļama, vismaz tiks sakārtota tā “miskaste” kas ir starp kāpām un pludmali, kur kārklu krūmos ir tualete, tur sastumj izskalotās jūraszāles, kas pūst, smird un vairo mušas.
  Doma ka starp Ogres un Kļavu ielām pie jūras skaistajā mežā varētu būt daudzstāvu apbūve, gan nav pieņemama. Ja to vietu izmantot, tad tikai kaut kam ekskluzīvam un oriģinālam, kaut vai kempingam kokos.

 9. Jēkabs saka:

  Studēju Londonā, Ziemassvētku brīvlaikā biju mājās un uzzināju par jauno Jūrmalas plānu uz nākamajiem 12 gadiem.
  Pēc inetā pieejamās informācijas ir daudz kas interesants, it sevišķi Lielupes ūdensmalas attīstība un Lielā promenāde pludmalē.
  Beidzot tiek plānots kaut kas atbilstoši mūsu laikmetam, nevis provinciāli ierastais apbūves aizliegums.
  Var cerēt, ka kādreiz man saviem ciemiņiem pludmalē nebūs jākaunās rādot uz “dabīgo” tualeti krūmos.
  Mani priekšlikumi,
  1. Savienot (pagarināt) pludmales promenādi starp Kauguriem un Nemo. Jo, ja tur ir plānots projekts “Kāpa” un ir tikai loģiski, ka cilvēku kustība no Kauguru mikrorajona uz turieni būs.
  2. Varētu noīsināt promenādi no Jaunķemeriem uz Bigauņciema pusi.
  3. Pagarināt promenādi Jaundubultos vēl vienu kvartālu, līdz Ventas ielai, jo tur ir sab. tualetes ēka un sākās meža masīvs.
  4. Dubultos promenādi aprīkot ar pludmales sporta sacensību rīkošanai nepieciešamo – ģērbtuves, dušas, skatītāju tribīnes u.c.
  5. Pie promenādēm jābūt tualetēm, kafejnīcām un nomas ponktiem. Labi būtu, ja to varētu izmantot kā veloceliņu.
  6. Arī centrā, Lielupes ūdensmalas attīstībā, paredzēt apbūvi uz ūdens , lai varētu, piemēram, izvietot kādu peldošo naktsklubu.

 10. HARITA KUBLINSKA-TOHME saka:

  VAI JŪSU “ELEGANTĀ” PROMENĀDE “IEMŪRĒS” EMĪLIJAS RĀCENES VANNU IESTĀDI (1916, ATJAUNOTA 1997), VAI JŪS AR BULDOZERU TAI IZBRAUKSIET CAURI ?

  —————
  Grupa93 atbilde

  Vai šāds risinājums tika piedāvāts? Gribētu aicināt visus jūrmalniekus iepazīties ar plānojuma materiāliem pašiem un nepaļauties uz atsevišķu cilvēku interpretāciju par tiem, siedzot maldīgu un nepareizu informāciju.

 11. Eduards saka:

  Lūdzu sniegt pārskatu par Priedaini. Kādas konkrētas teritorijas, un kādā veidā skars Jūsu izstrādātais attīstības plāns?
  Ceru saņemt atbildi, nevis norādi uz linku.

  ——————–
  Grupa93 atbilde
  Atbildot arī uz Jūsu iepriekšējiem komentāriem, iacinu tomēr arī pašiem iepazīties ar plānojuma materiāliem, tādejādi gūstot absolūti pilnīgu un patiesu informāciju par pilsētas turpmāko attīstību.
  Gribu vērsts Jūsu uzmanību, ka šis ir jauns Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums, kas kaut kādā mērā skar visas teritorijas un zemes vienības, bet runājot kopumā jāsaka, ka kopumā Priedaines daļā joprojām kā galvenā prioritāte tiek saglabāta vide dzīvošanai. Priedaines teritorija tiek saskatīta kā savrupmāju un vasarnīcu apbūves teritorija, ar primārajiem pakalpojumiem, kas nepieciešami gan pastāvīgajiem iedzīvotājiem, gan vasarnīcu īpašniekiem sezonas laikā. Ņemot vērā Priedaines savrupo novietojumu, labas dzīves kvalitātei ir nepieciešams nodrošināt primāro pakalpojumu saņemšanas iespējas. Teritorijas plānojumā piedāvāts ap Priedaines centrālo ielu – Lielo prospektu – attīstīt vietējo centru, kas dod iespēju tuvu dzīvesvietai saņemt ikdienā nepieciešamos pakalpojumus, tādēļ tur tiek piemērots Jauktas dzīvojamās apbūves teritorijas funkcionālais zonējums.

  Priedaines vēsturiskais vasarnīcu rajons ir iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējas nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis „Priedaines vasarnīcu rajons” (valsts aizsardzības Nr.6088). Plānojuma ietvaros ir izstrādāts priekšlikums pieminekļa individuālajai aizsargjoslai. Papildus Aizsargjoslu likuma un likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” prasībām arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir noteiktas prasības kultūras mantojuma aizsardzībai.

  Priedaines teritorijas novietojums Lielupes tiešā tuvumā, esošā piestātnes infrastruktūra, Euro10 veloceliņa un dzelzceļa stacijas tuvums ir labi priekšnoteikumi, lai attīstītu Lielupes krastu kā nozīmīgu Jūrmalas ostas daļu. Teritorija ir piemērota darījumu, pakalpojumu un jahtu ostas infrastruktūras objektu attīstībai, bet, lai risinājumi būtu kvalitatīvi un neveidotos haotiska un sadrumstalota dabas teritoriju apbūve, šādus attīstības priekšlikumus novērtē un izvēlas detālplānojuma ietvaros.

  Priedainē atrodas daļa no dabas lieguma „Lielupes grīvas pļavas”, kas ir Natura 2000 teritorija. Tās apsaimniekošanu nosaka 2004. gadā apstiprinātais dabas aizsardzības plāns.

  Līdz šim Priedaines mierīgo dzīves ritmu traucēja tuvumā esošā atkritumu izgāztuve un autotransporta kustība uz to. 2010. gadā ir veikti atkritumu izgāztuves rekultivācijas tehniskie darbi atbilstoši apstiprinātajam rekultivācijas projektam. Turpmāk tiks veikti monitoringa pasākumi, lai gūtu ziņas par rekultivācijas procesa norisi. Pēc monitoringa datiem izvērtējamas iespējas attīstīt teritoriju atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai. Līdz atkritumu izgāztuves „Priedaine” rekultivācijas pabeigšanai tiek saglabāta sanitārā aizsargjosla 100 m platumā ap izgāztuvi.

  Izvērtējot atkritumu izgāztuves un bijušo kūdras izstrādes vietu iespējamo turpmāko izmantošanu, kā piemērotākā zona šo teritoriju attīstībai ir piedāvāta Attīstības teritorija, kas varētu veicināt degradēto vietu daudzveidīgu izmantošanu, respektējot Priedaines dzīvojamās apbūves tuvumu. Teritoriju iekšējais funkcionālais zonējums un telpiskā struktūra nosakāma, izstrādājot detālplānojumus.

 12. Eduards saka:

  Lūdzu sniegt attīstības plānojumu Priedainei.
  p.s. linki un sapulce 1. 02. zināmi.

 13. Agita Krastina saka:

  Mans, kā jūrmalnices, starptautiskā vidē strādājoša cilvēka un tūrisma speciālista viedoklis:
  Tūristu iecienītais Jūrmalas tēls – dabiskās balto smilšu pludmales, priežu meži, vēsturiskā mazstāvu apbūve – tās tūristi min kā Jūrmalai raksturīgās iezīmes un tās vienmēr ir izteikušas Jūrmalas pievilcību, individualitāti un atšķirību.
  Realizējot nākotnē jaunos pludmales apbūves plānus ( „Lielā pludmales promenāde”), kā arī daudzstāvu ēku celtniecību (16,20,37, 44 metri) un dabas pamatņu transformāciju (200 000 ha) var tikt radīts apdraudējums pilsētas tūrisma attīstībai.
  Urbanizējot pludmales un veidojot šādu daudzstāvu apbūvi, tas Jūrmalu padarīs līdzīgu Francijas, Itālijas un Grieķijas masu kūrortiem. Augstceltnes aizsegs tradicionālo kāpu un priežu mežu ainavu, tūristi izvēlēsies kūrortus ar labākiem klimatiskiem apstākļiem un sakārtotāku infrastruktūru.
  Noteikti ir jāattīsta tūrisma, izklaides, sabiedriskie un infrastruktūras objekti, bet ne jau, veidojot jaunus objektus no nulles pludmalēs, kāpās un mežu teritorijās, bet pareizi un ilgstspējīgi apsaimniekojot un atbalstot jau esošos – labiekārtojot pludmales ar ģērbtuvēm, tualetēm, jāsakārto pamestie un neapsaimniekotie Jūrmalas īpašumi, jāatbalsta uzņēmēji un jāpalīdz piesaistīt investorus jau esošajiem objektiem (v-ca „Liesma”, „Daina”, Ķemeru Nacionālais parks un Ķemeru sanatorijas, grausti un tukšās ēkas Kāpu, Jūras ielās, Strēlnieku pr.u.c.).
  Priekšlikumi:
  1.Lielās pludmales promenādes vietā – gājēju, riteņbraucēju kustības plānošana un attbilstošas infrastruktūras attīstība, sabiedrisko un kūrorta objektu atbalstīšanas programma Kāpu un Jūras ielās;
  2. Ierobežot apbūvi jaunajos objektos līdz 10 vai 12m augstumam – nebūvēt augstāk par priedēm, nebojājot ainavu;
  3. Sagatavot konkrētus plānus (turpmākajiem 12 plānošanas gadiem)pilsētas infrastruktūras sakārtošanai un ar konkrētiem pasākumiem iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai (Ielas, krustojumi, WC, applūstošās mežu teritorijas un privātie īpašumi, kanalizācija, virszemes notekūdeņi, piesārņotās mežu teritorijas) un iesniegt tos sabiedrības apspriešanai.
  P.S. Iepriekšējās apspriešanās tika minēti t i k a i 300 tk.grāvjiem 2011. gadam un 2. kanalizācijas kārta, lai gan jūrmalnieku dzīves kvalitātes uzlabošana ir minēta kā viena no prioritātēm!

 14. Jaanis Sterns saka:

  No Melluzu pamatiedziivotaaja skata Agitas Krastinas viedoklis ir perfekts!Galvenaa ir uzticiibas kriize visam un visiem.To vareetu paarvareet , sakaartojot to kas ir. Saules pilseetu peec tam!

 15. MĀRTIŅŠ saka:

  Sākumā komentāŗs.

  Plāns ir izstrādāts apjomīgs. ja ir pacietība, visu nepieciešamo informāciju var atrast šajā mājaslapā.
  Ceturtdienas sabiedriskās apspriešanas diskusija domes sēžu zālē gan bija lieka, un slikti organizēta. Prezentācija bija pa garu un garlaicīgu. Zālē trūka vietu un nebija gaisa. Šai bezgaisa telpā it sevišķi asi jutās deputātu Starka un Tampes alkohola dvinga.
  Pārsvarā bija sanākuši negatīvi uzlādēti pensionāri. Tie, kas vēlējās kaut ko sakarīgu pateikt, to vienkārši baidījās darīt, jo blakussēdošie uzreiz norietu.
  Bijušais mērs Alksnis vāvuļoja pretrunās, es tā arī nesapratu vai vajag un drīkst iejaukties dabas procesos vai nē, ja kāpas nostiprināšana ar promenādi nav pieļaujama, bet upes stiprinājums betonā ir OK.?!
  Vajadzēja kaut kā reglamentēt uzstāšanās laiku, varbūt dodot runātājam mikrofonu.
  Lai gan es cēlu roku, tā arī pie jautājumu uzdošanas netiku.

  Jautājumi.
  1. Vai nevarētu pieņemt augstuma etalonu Jūrmalas pilsētā, kas nepārsniegtu priežu galotnes, pemēram 15 metri, jo Jūrmalas šarms ir tieši piezemētajā apbūvē?
  2.Vai bez transporta shēmas ir izstrādātas veloceliņu un gājēju kustības shēmas visā pilsētā, t.sk. Kauguros/Slokā un Ķemeros, ja ir, tad kurā kartē to var redzēt?
  3.Atbalstu promenādes ideju, bet vai to obligāti veidot betonā, vai nevar izmantot dabiskākus materiālus, piemēram koku?
  4. Vai ir izvērtēts dzelzsceļa staciju ekonomiskais potenciāls, iespēja tur veidot tirdzniecības centrus (kā piemērs Rīgas Origo)?

  Mārtiņš

  ——————
  Grupa93 atbilde

  1. Protams, ka ir iespējams pieņemt šādu etalonu, attiecīgi priedes augstums būtu 25 m, bet ir jāsaprot tas mērķis, kāpēc tieši šāds augstuma ierobežojums ir nosakāms. Kāpēc ne 10 vai 12 m? Un kā ar Kauguriem? Plāna risinājumi skaidri nosaka, ka ir vietas, kur maksimālais augstums ir tikai 12 m (lielākajā daļā pilsētas), bet ir atsevišķas pilsētas vietas, kur varētu izksatīt iespēju veidot arī augstāku apbūvi. Bet, protams, to ir iespējams noteikt, tieši tāpēc mēs organizējam šīs tikšanās ar sabiedrību, lai gūtu konstruktīvus un argumentētus viedokļus par plāna risinājumiem un to uzlabojumu vajadzību.
  2. Plāna ietvaros ir izskatīti pilsētas kustības dažādie risinājumi, kuri aprakstīti Paskaidrojuma raksta 7. sadaļā Transports. Veloceliņu attīstības shēma pieejama šeit
  3. Vai kādā no plāna sadaļām bija minēts betons? Es ļoti gribētu ieteikt iepazīties ar oriģinālajiem plānojuma materiāliem un nepaļauties uz dažādu sabiedrības grupu interpretācijām par tēmu. Piekrītu Jums, ka ir nepieciešama zināma iedziļināšanās, bet vai jebkas ir saprotams tanī neiedziļinoties? Vienlaikus Jūs uzsverat, ka sanāksmes laikā prezentācijas ir par garu, bet ir saņemti arī pārmetumi, ka informācija ir par īsu un par maz, attiecīgi cenšamies atrast līdzsvaru. Ar jūrmalniekiem runājam, lai saņemtu idejas un domas arī no Jums, kā pareizāk un precizēt noteiktas teritorijas, šinī gadījumā pludmales, attīstību, diemžēl, atsevišķu cilvēku destruktīvā darbība liedz iespēju sarunāties, kas ir galvenais faktors veiksmīgam plānojuma izstrādes procesam. Rodas sajūta, ka atsevišķas cilvēku grupas nevēlas, lai mēs sarunātos ar jūrmalniekiem, bet man prieks, ka Jūs gribat ar mums sarunāties. Paldies Jums par to!
  4. PLāna ietavros dzelzsceļa stacijas tiek vērtētas kā vieta, kuras veidot kā pirmo saskares punktu ar kūrortpilsētu, kas attiecīgi nozīmē atbilstošu kvalitāti infrastruktūrai, bet satciju attīstība viestiešākajā mērā ir Latvijas Dzelzsceļa pārziņā. Teritorijas plānojuma risinājumi paredz, ka dzelzsceļa stacijās var veidot pakalpojumu objektu, to starp tirdzniecības objektu.

 16. Inga Sarma saka:

  Sakiet,lūdzu, vai betona promenādes ierīkošanai pludmalē ir arī vides ekspertu ( neatkarīgu) viedoklis? Tāpat mani interesē, vai jūras mala, pludmale ,tomēr nav uzskatāma par dabas bagātību un, vai minētās dabas bagātības nav Latvijas valsts īpašums ? Vai Jūrmalas dome ir tiesīga lemt par tāda veida būvēm pludmalē? Jaunķemeros jūras krastā vēl šobaltdien rēgos padomju laika izdarību sekas.
  Varbūt labāk uzreiz noasfaltēt visu pludmali? 1950.-jos bija tāds priekšlikums, lai dāmām papēdīši negrimst smiltīs.
  Smieklīgi argumenti par tām tualetēm – visur pasaulē izmanto bioloģiskās, pārvietojamās mazmājiņas. Mjā.. Jūrmala ir īpaša vieta. tik īpaša, ka visus, kas grib baudīt tās smalkās kvarca smiltis turpmāk ” staiginās” pa betona kluci…..

  ————————
  Grupa93 atbilde

  Kurš plāna punkts nosaka, ka promenādi tiks veidota betonēta?

 17. Edgars saka:

  Labdien! Kad tiks publicēti protokoli sanāksmēm, kas notika pēc 20. janvāra? Diemžēl veselības dēļ nevarēju apmeklēt sanāksmi 27. janvārī. Mani ļoti interesē Dubultu attīstības plāni (uz Ziemeļiem no dzelzceļa), jo manam īpašumam plānojums no darījumu/dzīvojamās teritorijas pārvērsts par darījumu teritoriju. Varbūt vatat sniegt papildus informāciju?

  Grupa93 atbilde

  Ar 27. janvāra sanāksmes protokolu varat iepazīties šeit

 18. Ieva saka:

  Labdien,
  kurā punktā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos Jūrmalas pilsētas teritorijas plāmojumā turpmākiem 12 gadiem ir iespējams izlasīt par nekustamā īpašuma nodokļa maiņu, (kad tā tiek mainīta tikai tad ja zemes īpašnieks uzsāks kādu darbību, veiks zemju transfirmāciju, uzrakstīs iensiegumu), jo šobrīd man interesējošais zemes gabals ir lauksaimniecībā izmantojamo zemju zonā, bet nākotnē ir plānota Jaukta apbūves teritorija (Branķciemā) .
  —————-
  Grupa93 atbilde
  Par Kadastrālo vērtību noteikšanu ir iespējams izlasīt Paskaidrojuma raksta 4.3.4. nodaļā Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. NĪN nosaka atbilstoši NILM, kas noteikts konkrētajai zemes vienībai.
  Lietošanas mērķi noteikšanu vai maiņu regulē 20.06.2006. MK noteikumi Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
  Apstiprinot jauno plānojumu nav nekāda pamata automātiski Jūsu zemes vienībai nomainīt NILM.

 19. Jurijs saka:

  ПУБЛИКАЦИЯ на сайте Группы 93-Juris Alekseevic saka:

  Уважаемые Господа! Напоминаю!
  Juras 60, “Pegasa Pils” Имеют Два статуса!!
  Statuti № I :
  Kurorta-Rehabilitācijas, Ārstniecības, Sanatorija un SPA
  :Pegasa Pils” Jūrmalā Sia „Arbat-Riga” KU:
  1.Почти через 20 лет Восстанвил Статус-КВО медицинского Санотория Первым из 100 бывших саноториев в Юрмале : один из Самых известных санаторием того времени был санаторий им. Я. Фабрициуса (700 мест), ” ныне
  1.1..Kurorta-Rehabilitācijas, ārstniecības, Sanatorija un SPA „Pegasa Pils” Jūrmalā
  2..”Pegasa Pils” первым внес вклад в В программу возвращения Юрмале статуса города–курорта.
  “Pegasa Pils” Вернул статус медицинского заведения- санатория:На -80 место-коек
  Ārstniecības iestāde ir reģistrēta ārstniecī bas iestāžu Registrā, 2006.gada 16.martā kā mediciniskā iestāde ar piešķirto kodu 1300-00025, Nr.3695 no 11.03.2010
  5. Informējam, ka ārstniecības iestādē (agrāk viena no slavenākajām sanatorijām . J. Fabriciusa 700 gultas), Kurorta-Rehabilitācijas, Ārstniecības, Sanatorija un SPA :Pegasa Pils” Jūrmalā Sia „Arbat-Riga” KU reģistrēta Veselības inspekcījā un mediciniske pakalpojumi tiks sniegti sekojošās ēkās,telpās un kabinetos.:
  5.1. 30 telpās(numuri), kuros tiek izvietoti pacienti ,kuri saņems mediciniskus pakalpojumus ( līdz 80 pacientiem) ar gultasvietām un šādām struktūrvienībam/
  Statuti № II :
  Vēsturisks Jūgendstila Arhitektūras Ansamblis
  “Pegasa Pils Jūrmalā
  Boutique Hotel 4****
  Три Эпохи:
  Лит2 “Ранний Югенд Стиль 17-18 Века
  Лит1 “Поздний ЮгендСтиль 19 Век (Памятник Архитектуры)
  Лит6 Готику Лютеранских, катаических Церквей и Архитектуру Латышских складов-построек.
  Лит4 +Лит5 “Планируется Здание ЮгендСтиль 21 Века, Которое должно воплатить в себя Архитектуру :
  Раннего Югенд Стиля
  Позднего ЮгендСтиля
  Готику Лютеранских, катаических Церквей и Архитектуру Латышских складов-построек.
  И архитектуру 21 века –
  т.о Это должно быть здание 9-12 этажей
  Тогда можно составлять Тур Маршрут в “Vēsturisks Jūgendstila Arhitektūras Ansamblis
  “Pegasa Pils Jūrmalā .
  И площадь Дзинтару Концерт Зале, “Бренд Латвии “Юрмала, Дзинтару Концерт Зале с “Vēsturisks Jūgendstila Arhitektūras Ansamblis
  “Pegasa Pils Jūrmalā ЗАСИЯЕТ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ ПРИВЛЕЧЕТ ТУРИСТОВ, а значит поток денег в Казну Латвии – в Юрмальскую Казну !!!!

 20. Ilva saka:

  Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari” ir medicīniskās rehabilitācijas, veselības un sociālās aprūpes, izglītības un zinātnes valsts nozīmes iestāde. Teritorijas plānojumā šī medicīnas iestāde ielikta 10K1 – kūrorta zonā. Tas ir apzināti vai kļūdas pēc. Vai sabiedriskas nozīmes objekti – valsts ārstniecības iestādes tagad tiek iekļautas kūrorta zonā?

  —————–
  Grupa93 atbilde
  Vai šinī gadījumā tas nav adekvāti, zinot, ka Jūrmala ir izvirzījusi mēŗķi būt kūrortpilsēta, savukārt kūrorts ir ārstnieciski vai profilaktiskos nolūkos apgūta un teritorija, kurā tiek izmantoti un aizsargāti tajā esošie dabas ārstnieciskie resursi un kura ir nodrošināta ar kūrortiestādēm un tūrisma infrastruktūru, to starp medicīniskās rehabilitācijas, veselības un sociālās aprūpes, izglītības un zinātnes valsts nozīmes iestādes, kāds ir NRC “Vaivari”.

 21. Valdis saka:

  No publicētās Meliorācijas un lietus kanalizācijas sistēmas plānojuma kartogrāfiskā materiāla nevaru noskaidrot, kādā veidā ir paredzēts novadīt lietus (purva) ūdeņus no tās Ķemeru “pilsētas” daļas, kura atrodas no Partizānu ielas uz purva pusi (uz ziemeļiem). Piezīmēju, ka Partizānu iela ir “uzbūvēta” kā aizsargdambis purva ūdeņu noplūdei uz dzīvojamajiem kvārtāliem uz dienvidiem no Partizānu ielas. Izveidojusies situācija, ka tur esošajiem zemes gabaliem gruntūdeņu līmenis ir ~ 30 cm zem augsnes virskārtas. Nekāda kanalizācija pat teorētiski nav iespējama.
  ________________________________
  Grupa93 atbilde
  Konkrēts risinājums tiks izstrādāts meliorācijas sistēmas tehniskā projekta izstrādes laikā. Plānojuma grafiskajā materiālā ir norādīti tikai esošie un plānotie maģistrālie meliorācijas grāvji, kuru novietojums arī var tik precizēts tehniskā projekta izstrādes laikā un šobrīd norādīts tikai orientējoši.

 22.