1. redakcijas materiāli

Planšetes

Sabiedriskās apspriešanas planšete – 1 [ .pdf/ 6.4 MB]

Sabiedriskās apspriešanas planšete – 2 [ .pdf/ 7.1 MB]

Sabiedriskās apspriesanas aptaujas anketa [ .pdf / 61 KB]

Paskaidrojuma raksts

- Paskaidrojuma raksta saīsinātā versija – [ .zip / 28.7 MB]

- Satura rādītājs – [ .pdf / 49 KB ]

- Ievads – [ .pdf / 49 KB ]

- Vispārīgs raksturojums – [ .pdf / 1.8 MB ]

- Dabas vide – [ .pdf / 4.4 MB ]

- Dzīvojamā vide – [ .pdf / 610 KB ]

- Uzņēmējdarbības vide - [ .pdf / 877 KB ]

- Vides stāvoklis – [ .pdf / 4 MB ]

- Inženierinfrastruktūra - [ .pdf / 172 KB ]

- Transports - [ .pdf / 2.7 MB ]

- Kultūras mantojums – [ .pdf / 106 KB ]

- Jūrmalas pilsētainava - [ .pdf / 1.7 MB ]

- Apbūves noteikumu izvērtējums - [ .pdf / 348 KB ]

- Aizsargjoslas – [ .pdf / 168 KB ]

- Risinājumi pilsētas daļās – [ .pdf / 348 KB ]

- Jūrmalas plānojuma topogrāfija – [ .pdf / 2.9 MB]

- Kartoshēmu saraksts – [ .pdf / 29 KB]

- Kartoshēmas – [ .zip / 45.6 MB ]

Saistošā daļa

- Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – [ .pdf / 1.3 MB ]

- Grafiskā daļa – [ .zip / 51.7 MB]

- Vērtētās ēkas – [ .zip / 11.3 MB]

Pārskats

- Pārskats [ .pdf / 8.4 MB]

- Pārskata pielikums – protokoli [.pdf / 1.9 MB]

Kultūras pieminekļi

- Individuālās aizsargjoslas - [ .pdf / 139 KB]

- Individuālo aizsargjoslu projekti – [ .zip / 13.6 MB]

- Kultūrvēsturisko pieminekļu teritoriju pamatojumi – [ .zip / 10.9 MB]

- Kultūrvēsturisko pieminekļu teritorijas un kartes – [ .zip / 8.3 MB]

Vides pārskata projekts

- Vides pārskata projekta kopsavilkums – [.pdf / 106 KB]

- Vides pārskata projekts - [.pdf / 1.4 MB]

Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija

- Jūrmalas pilsētas attīstības strateģija

- VPVB atzinums [.doc / 187 KB]

- Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums – Vides pārskats [.pdf / 14.3 MB]

Komentēšana ir slēgta.