Apstiprināts lokālplānojums Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā

2017. gada 23. augusta domes sēdē Olaines novada dome ir pieņēmusi lēmumu (protokola Nr. 13, 4. p.) “Par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN8/2017 “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail Baltica” būvniecība un ar to saistītās infrastruktūras teritorijas attīstība Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8818 un Olaines novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv, kā arī izdrukas formā Olaines novada pašvaldībā, Zemgales iela 33, Olaine.