Detālplānojuma zemes vienībām Antonijas ielā 17, 17A un 21, Rīgā un Strēlnieku ielā 4C, Rīgā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme

Rīgas pilsētas būvvalde Rīgas pilsētas būvvalde 12.08.2016. bija pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-10888-nd „Par detālplānojuma zemes vienībām Antonijas ielā 17, 17A un 21, Rīgā un Strēlnieku ielā 4C, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 29.08.2016.-25.09.2016. notika detālplānojuma projekta zemes vienībām vienībām Rīgā, Antonijas ielā 17, Antonijas ielā17A, Antonijas ielā 21 un Strēlnieku ielā 4C publiskā apspriešana un 15.09.2016. plkst. 18:00,Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas telpās, Rūpniecības ielā 21, tika organizēta publiskās apspriešanas sanāksme.

14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114. punkts nosaka, ka pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Pamatojoties uz augstāk minēto, SIA „Grupa93” informē, ka publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas telpās, Rūpniecības ielā 21, 2016. gada 25. oktobrī, plkst. 18:00.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Grupa93” projektu vadītāju Kristīni Casno (tālr. 26448232, e-pasts: kristine@grupa93.lv).