g93 Posts

30/03/2022

2022.gada 23.martā  Ādažu novada domē pieņemts lēmums Nr.144 “Par nekustamā īpašuma “Jaunparks”  lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas –  05.04.2022.  – 03.05.2022. Ar lokālplānojuma   pilnveidotās redakcijas materiāliem var iepazīties: interneta portālā geolatvija.lv klātienē –…

15/03/2022
03/03/2022

Ar Ogres novada pašvaldības 24.02.2022. lēmumu Nr. 3/11 apstiprināts detālplānojums “Saltupes iela 20”, Ikšķilē, Ogres novadā (kadastra apzīmējums 7494 012 0029). Detālplānojuma izstrādes mērķis – detalizēt un precizēt izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus detālplānojuma teritorijā, paredzot savrupmāju būvniecību jaunbūvējamās zemes vienībās…

24/02/2022
21/01/2022
25/11/2021

Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038. gadam 1.redakcijas, Ropažu novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam 1.redakcijas un to stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta publiskās apspriešanas termiņš ir no 2021. gada 29. novembra līdz 2022. gada 23. janvārim.

15/11/2021
15/10/2021
20/09/2021

dzirkstošs un garšpilns plānošanas notikums
2021.gada 29. un 30. septembrī