g93 Posts

17/07/2024

Saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024. gada 27.jūnija lēmumu Nr. 2330 (protokols Nr. 104., 5. §) „Par lokālplānojuma, kas groza Daugavpils novada teritorijas plānojumu Augšdaugavas industriālā parka izveidošanai, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai…

10/07/2024

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 2024. gada 3.jūlija lēmumu Nr.2.1-26.3/3264 tiek nodots publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma Tērvetes ielā 259 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 029 0531), Jelgavā, detālplānojuma projekta pilnveidotā redakcija. Detālplānojuma projektā ir veiktas izmaiņas…

08/07/2024
22/05/2024
09/05/2024

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 24.04.2024. lēmumu Nr.1578 “Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskai apspriešanai tiek nodots Saulkrastu novada teritorijas plānojums. Vienlaicīgi sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots Saulkrastu novada teritorijas plānojuma Stratēģiskās ietekmes…

03/05/2024

Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 24.04.2024. lēmumu Nr. 11 “Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma (administratīvajai teritorijai līdz 30.06.2021.) un vides pārskata 6. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota Jelgavas novada…

11/04/2024
10/04/2024
11/01/2024

Atzinuma saņemšanai iesniegtais precizētais Vides pārskats pieejams ŠEIT. Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas materiāli pieejami portālā ĢEOLatvija: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28480

21/12/2023

Atzinuma saņemšanai iesniegtais precizētais Vides pārskats pieejams ŠEIT. Lokālplānojuma precizētie grafiskie materiāli pieejami ŠEIT, pārējie materiāli – portālā ĢEOLatvija: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23919