g93 Posts

28/08/2021

2021. gada 24. augustā Ādažu novada domē pieņemts lēmums Nr. 39 “Par nekustamā īpašuma “Jaunparks” lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 6 nedēļas – 08.09.2021. – 20.10.2021. Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem apspriešanas termiņa ietvaros…

16/08/2021

Bauskas novada dome 2021. gada 29. jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 35 (prot. Nr. 3, 23.p.) “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Purmales”, Bauskas novadā, Iecavas pagastā (ietverot zemes vienības ar kadastra apz. 4064 012 0009 un kadastra apz. 4064 012 0010) nodošanu publiskajai apspriešanai…

23/07/2021

Līdz ar pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu ir izveidots Valmieras novads, tajā iekļaujoties Valmieras pilsētai un Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas un Strenču novadiem. Pašvaldība ir uzsākusi darbu pie kopējas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes. Aicinām piedalīties iedzīvotāju…

20/07/2021
06/07/2021
01/07/2021

2021.gada 16. jūnijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 654 “Par zemesgabala Tumes ielā 25 lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanu un pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lēmums par lokālplānojuma pilnveidošanu tika pieņemts, pamatojoties uz publiskās apspriešanas rezultātiem, kas norisinājās no 24.03.2021.…

29/06/2021

28.06.2021. Beverīnas novada pašvaldības dome ir  pieņēmusi lēmumu Nr.98 (protokols Nr.9, 6.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu zemesgabalam “Tālavas“ (kad. apz.  9662 007 0504), Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” un izdoti saistošie…

04/06/2021
04/06/2021

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 03.06.2021. lēmumu Nr. BV-21-13102-nd apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Brīvības gatvē 201 k-16, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 086 0310). Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, plānojot tajā izveidot mūsdienīgu…

06/05/2021