Latgales plānošanas reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010.-2017.gadam

Pasūtītājs: Latgales plānošanas reģiona administrācija. 2010.gads
Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010. – 2017. gadam (apstiprināta 16.06.2010.) ir reģiona līmeņa nozaru attīstības plānošanas dokuments. Tās izstrādes laikā tika veikts:

  • esošās situācijas raksturojums, iekļaujot plašu viedokļu pārstāvniecību (sociālo dienestu, valsts un pašvaldību sociālo pakalpojumu sniedzēju intervijas, sociālo pakalpojumu saņēmēju mērķu grupu tikšanās);
  • vīzijas izstrāde un sociālo pakalpojumu modelēšana Latgales reģionam, ņemot vērā Norvēģijas un citu valstu praktiskos piemērus (sociālo darbinieku darba grupu semināri, apmācību semināri un pieredzes apmaiņas braucieni uz reģiona pašvaldībām un tajos esošajiem sociālo pakalpojumu iestādēm).
  • rīcības plāna izstrāde un turpmāko projektu definēšana, izmantojot stiprināto sadarbību starp sociālajiem dienestiem reģionā.