Rucavas novada attīstības programma 2012.–2018.gadam

Pasūtītājs: Rucavas novada dome. 2011.-2012.gads
Rucavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam (apstiprināta 28.09.2012.). Plānošanas dokumenta izstrāde pilnā apjomā teritorijai ar iedz. skaitu 1970 (CSP dati uz 01.01.2011.), platība 448 km2, ietverot divus pagastus. Esošās situācijas analīze nozaru un teritoriālā griezumā, stratēģiskās daļas, t.sk. rīcību plāna un investīciju plāna sagatavošana. Sabiedrības līdzdalības un publiskās apspriešanas procesa norišu organizēšana un vadība. Plānošanas dokumenta saskaņošana institūcijās. Nozīmīgākie jautājumi:

  • Lietuvas pierobežas aspekti;
  • ceļu infrastruktūras attīstības, savienojumi ar Lietuvu,
  • alternatīvie energoieguves veidi,
  • apdzīvojuma struktūras attīstība, t.sk. piekrastes ciemi,
  • kopējo interešu jautājumi ar kaimiņu pašvaldībām un institūcijām, sadarbības projekti,
  • stratēģiskie projekti (Rucavas centrs, Pape, Sventājas ieleja, Dunikas pagasts).