Vecumnieku novada attīstības programma 2013.-2019.gadam

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome. 2012.-2013.gads
Attīstības programmas izstrāde novada teritorijai ar iedz. skaitu 9484 (CSP dati uz 01.01.2012.), platība 844 km2, ietverot sešus pagastus. Esošās situācijas analīze nozaru un teritoriālā griezumā, stratēģiskās daļas, t.sk. rīcību plāna sagatavošana. Sabiedrības līdzdalības un publiskās apspriešanas procesa norišu organizēšana un vadība septiņās lielākajās novada apdzīvotajās vietās. Attīstības programma apstiprināta 29.05.2013. Nozīmīgākie jautājumi:

  • Vecumnieku centra publiskās telpas attīstības koncepcija,
  • dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nosacījumi,
  • pagastu sociālās infrastruktūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība – sporta, izglītības, kultūras stratēģisko projektu attīstība;
  • sadarbības attīstīšana ar Lietuvu.