Kategorija: Attīstības programmas

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS

Mēs pārzinām pašvaldību darba specifiku, normatīvo bāzi un pašvaldību jautājumu loku – pašvaldību ceļu, komunālo un mājokļu saimniecību, skolu, kultūras, sportu iestāžu un sociālo dienestu darbu – un kopā radām risinājumus. Plānošanas procesā veicam dziļāku izpēti par jautājumiem, kas attiecīgajā pašvaldībā var būt izšķiroši ekonomiskajam izrāvienam.

Mēs esam strādājuši pilsētās, kas ir nozīmīgi ekonomikas centri, gan nomaļās lauku teritorijās, katrā no tiem atrodot unikālās priekšrocības, izaicinājumus un iedvesmojot jauniem projektiem.

Attīstības programma ir vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopumu plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Ar attīstības programmu izstrādi faktiski deviņdesmito gadu vidū aizsākās „Grupa93” plānošanas prakse. Mūsu izstrādātais pirmais attīstības plāns Salaspilij bija 1994.gadā! Tā laika plānošana bija kā „pārejas posms” no padomju plānošanas uz tirgus ekonomiku – mācību process, ka plānot nav iespējams bez ieviešanai nepieciešamiem resursiem – budžeta, cilvēkiem u.c. Pirms desmit un vairāk gadiem pašvaldībās veiktās iedzīvotāju aptaujas, uzņēmumu un iestāžu intervijas šobrīd mums ir interesants pētniecisks materiāls, kā mainījusies vietējā sabiedriskā doma un mērķi, kas ir sasniegts, kas bijis mazsvarīgs.

Latvijai iekļaujoties ES, plānošana kļuva vairāk jēgpilna. ES fondu un citu finanšu instrumentu finansējums deva pašvaldībām plašākas iespējas plānu realizācijai. Esam līdzdarbojušies virknē nozīmīgu jaunu projektu sagatavošanā un uzsākšanā un Latvijai nozīmīgu vietu attīstībā – Latvijas Nacionālā bibliotēka, Liepājas koncertzāle, Rēzeknes koncertzāle, Turaidas muzejrezervāts, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, jūras piekraste, Gaiziņkalns, Zilaiskalns, Kokneses parks, Pļaviņu HES, Daugavpils lidosta, Rīgas jaunais administratīvais centrs, u.c.

29/05/2013

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome. 2012.-2013.gads Attīstības programmas izstrāde novada teritorijai ar iedz. skaitu 9484 (CSP dati uz 01.01.2012.), platība 844 km2, ietverot sešus pagastus. Esošās situācijas analīze nozaru un teritoriālā griezumā, stratēģiskās daļas, t.sk. rīcību plāna sagatavošana. Sabiedrības līdzdalības un…

16/05/2013

Pasūtītājs: Strenču novada dome. 2011.-2012.gads Strenču novada attīstības programma 2013.-2019.gadam apstiprināta 16.05.2013. Plānošanas dokumenta izstrāde pilnā apjomā teritorijai 376 km2 platībā, ar 4054 iedzīvotājiem (CSP dati uz 01.01.2013), 2 pagastu un Strenču un Sedas pilsētas, ietverot situācijas analīzi nozaru un…

30/09/2012

Pasūtītājs: Rucavas novada dome. 2011.-2012.gads Rucavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam (apstiprināta 28.09.2012.). Plānošanas dokumenta izstrāde pilnā apjomā teritorijai ar iedz. skaitu 1970 (CSP dati uz 01.01.2011.), platība 448 km2, ietverot divus pagastus. Esošās situācijas analīze nozaru un teritoriālā griezumā, stratēģiskās…

20/09/2012

Pasūtītājs: Baldones novada dome. 2011.-2012.gads Baldones novada attīstības programma 2014.-2020.gadam apstiprināta 19.09.2012. Plānošanas dokumenta izstrāde pilnā apjomā teritorijai 179 km2 platībā, ar 5468 iedzīvotājiem (CSP dati uz 01.01.2011), 1 pagastu un Baldones pilsētu, ietverot situācijas analīzi nozaru un teritoriālā griezumā,…

09/03/2012

Pasūtītājs: Riebiņu novada dome. 2011.-2012.gads Plānošanas dokumenta izstrāde pilnā apjomā teritorijai 630 km2, 6344 iedzīvotāji, 6 pagasti (CSP dati uz 01.01.2011), ietverot situācijas analīzi nozaru un teritoriālā griezumā, stratēģiskās daļas, t.sk. rīcību plāna un investīciju plāna sagatavošanu. Sabiedrības līdzdalības un…

09/03/2012

Pasūtītājs: Talsu novada dome. 2011.-2012.gads Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam (apstiprināta 01.03.2012.). Plānošanas dokumenta izstrāde pilnā apjomā teritorijai 1 763 km2 platībā, kurā ietilpst 4 pilsētas un 14 pagasti, ar iedzīvotāju skaitu 34 264, t.sk. Talsu pilsētā 11129 iedzīvotāju (CSP…

09/03/2011

Pasūtītājs: Ventspils pilsētas dome. 2011.gads Ventspils pilsētas attīstības programmas 2007.-2013.gadam aktualizācija un attīstības virzieni 2014.-2020.gadam (apstiprināta 17.06.2011.); Esošās situācijas analīze, stratēģiskās daļas, t.sk. rīcību plāna un investīciju plāna sagatavošana. Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēšana un vadība. Ventspils pilsētas stratēģiskās pozīcijas 2014.-2020.gadam…

01/12/2010

Pasūtītājs: Latgales plānošanas reģions. 2010.g. Programmas ietvaros organizēts 11 reģionālo darba grupu un koordinācijas darba grupas darbs. Veikta daudznozaru analīze, piesaistot Latvijas un starptautiskā līmeņa ekspertus. Organizēts plašs sabiedrības līdzdalības un publiskās apspriešanas process ar uzņēmējiem, valsts iestādēm, nevalstisko sektoru,…

09/03/2010

Pasūtītājs: Latgales plānošanas reģiona administrācija. 2010.gads Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010. – 2017. gadam (apstiprināta 16.06.2010.) ir reģiona līmeņa nozaru attīstības plānošanas dokuments. Tās izstrādes laikā tika veikts: esošās situācijas raksturojums, iekļaujot plašu viedokļu pārstāvniecību (sociālo dienestu,…