Kategorija: Detālplānojumi

DETĀLPLĀNOJUMI

Detālplānojums ir detalizēts pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.

03/03/2022

Ar Ogres novada pašvaldības 24.02.2022. lēmumu Nr. 3/11 apstiprināts detālplānojums “Saltupes iela 20”, Ikšķilē, Ogres novadā (kadastra apzīmējums 7494 012 0029). Detālplānojuma izstrādes mērķis – detalizēt un precizēt izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus detālplānojuma teritorijā, paredzot savrupmāju būvniecību jaunbūvējamās zemes vienībās…

21/01/2022

Ar Jelgavas novada pašvaldības 05.01.2022. lēmumu Nr. 2/2022 apstiprināts detālplānojums “Akmentiņi”, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā (kadastra apzīmējums 5466 001 0905). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54660010905 (3.04 ha platībā) sadali,…

04/06/2021
28/05/2021

Ar Ozolnieku novada domes 27.05.2021. lēmumu Nr. 13 apstiprināts detālplānojums “Dižozoliņi”, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā (kadastra apzīmējums 5466 001 1316). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54660011316 (2.04 ha platībā) sadali,…

07/11/2020

Ozolnieku novada dome 29.10.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 24 “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54660011246, sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54660010328, Jelgavas ielā 37, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, apstiprināšanu” (protokola Nr. 18). Detālplānojuma izstrādes mērķis…

21/11/2019
15/10/2019

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes 15.10.2019. lēmumu Nr. BV-19-159-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Radio ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 005 0003) un Radio ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 005 0037), Rīgā. Detālplānojuma izstrādes mērķis – izvērtēt un pamatot esošās būves –…

31/07/2019

Ar Mārupes novada domes 2019.gada 31.jūlija pieņemto lēmumu Nr.2 (sēdes prot. Nr.9) apstirpināts detāplānojums par nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr.8076 003 0028), Lielā iela 4 (kadastra Nr.80760030072) un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr.80760030385), Mārupē, Mārupes novadā. Detālplānojuma izstrādes…

08/03/2019

Detālplānojums zemes vienībām Rīgā, Balasta dambī 2, (kadastra apzīmējums 0100 062 0137). 2018./2019. gads Detālplānojuma risinājumus sagatavoja uzņēmums SIA “Grupa93”, atbilstoši detālplānojuma teritorijas attīstītāju, SIA “PN Project”, redzējumam un uzņēmuma SIA “ARHIS ARHITEKTI”, izstrādātajai apbūves koncepcijai. Detālplānojuma teritorija atrodas starp…

31/05/2018