Kategorijas: Detālplānojumi

DETĀLPLĀNOJUMI

Detālplānojums ir detalizēts pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.

08/03/2019

Detālplānojums zemes vienībām Rīgā, Balasta dambī 2, (kadastra apzīmējums 0100 062 0137). 2018./2019. gads Detālplānojuma risinājumus sagatavoja uzņēmums SIA “Grupa93”, atbilstoši detālplānojuma teritorijas attīstītāju, SIA “PN Project”, redzējumam un uzņēmuma SIA “ARHIS ARHITEKTI”, izstrādātajai apbūves koncepcijai. Detālplānojuma teritorija atrodas starp…

19/12/2016

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2016.gada 8.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-16-16812-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Ulbrokas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) nodošanu publiskai apspriešanai”. Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016.gada 19.decembra līdz 2017.gada 17.janvārim. Detālplānojuma publiskās…

25/02/2016
25/06/2014

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 25. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-7544-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 127 0602) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”. Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006.…

08/03/2013

ietverot īpašumus „Augšvimbas” un Rīgas-Siguldas šoseja 1E Pasūtītājs: SIA „SMI Berģi”. 2012.-2013.g. Detālplānojums 12 ha platībā ražošanas un komercdarbības teritorijā Berģu ciemā, pie Autoceļa A2 un Rīgas robežas. Detālplānojuma realizācijas nozīmīgākais posms saistās ar Rīgas Ziemeļu transporta koridora izbūvi, ko…

09/03/2011

Pasūtītājs: AS „Aizkraukles banka”. 2008.-2011.g. Detālplānojums Rīgas pilsētā bijušās Rīgas Preču stacijas (degradētas teritorijas 26 ha platībā) pārplānošanai daudzfunkcionālas apbūves kvartāla attīstībai, ietverot komerciālas, dzīvojamās, atpūtas, izglītības u.c. funkcijas. Plānotais apbūves kopapjoms ~ 500 000 m2; plānotais iedzīvotāju skaits ~7000…

09/03/2009

Pasūtītājs: SIA „D.A.K. nami”. 2009.g. Detālplānojuma izstrāde pilnā apjomā 5 ha platībā, ietverot risinājumu un tā pamatojuma sagatavošanu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādi, grafiskās daļas izstrādi, izpētes un izvērtējumus, sabiedriskās apspriešanas procesa nodrošināšanu un saskaņošanu institūcijās. Detālplānojuma ietvaros veiktas…

09/03/2009

Pasūtītājs: AS Latvenergo. 2008-2009.gads. Detālplānojums Aizkraukles pilsētā, 90 ha kopplatībā, hidroelektrostacijas rezerves pārgāznes projekta realizācijai. Detālplānojuma izstrādāts mērķi detalizēt un precizēt teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, sagatavot risinājumu transporta kustības organizācijai pārgāznes izbūves laikā un pēc tās, izplānot…

09/03/2009

Pasūtītājs: SIA „Larix Property”. 2008.-2009.g. Detālplānojuma izstrāde kompleksa attīstībai Ulmaņa gatves/Lielirbes ielas rajonā stratēģiski nozīmīgā novietojumā – ievadceļa Rīgā no starptautiskā lidostas „Rīga” tiešā tuvumā (teritorijas platība 14 ha, Mārupes pagasts). Risinājums sagatavots, pamatojoties uz zviedru arhitektu biroja “Arosgruppen Arkitekter…

08/03/2009

Pasūtītājs: SIA “Jaunrīgas attīstības uzņēmums”. 2006.-2009.gads. Detālplānojuma izstrāde (38 ha) Andrejsalā Rīgā daudzfunkcionāla pilsētas kvartāla attīstībai ostas teritorijā. Detālplānojumā veikta ostas teritorijas pārplānošana, izveidojot savdabīgu un daudzfunkcionālu darījumu, pakalpojumu, mājokļu, atpūtas un īpaši nozīmīgu sabiedrisko objektu (muzeju kompleksa vai koncertzāles)…