Kategorijas: Detālplānojumi

DETĀLPLĀNOJUMI

Detālplānojums ir detalizēts pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.

08/03/2008

Pasūtītājs: VA „Jaunie trīs brāļi”. 2007.-2008.gads. Detālplānojuma izstrāde (27 ha) Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Akustiskās koncertzāles teritorijām un tām pieguļošajām teritorijām infrastruktūras nodrošinājuma, satiksmes organizācijas un publiskās ārtelpas risinājumiem. Detālplānojuma izstrāde pilnā apjomā, ietverot plānojuma risinājumu un tā pamatojuma sagatavošanu,…