Kategorijas: Lokālplānojumi

LOKĀLPLĀNOJUMI

Lokālplānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru pašvaldība izstrādā savas administratīvās teritorijas daļai (piemēram, pilsētas, ciema vai lauku teritorijas daļai) kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai.

Teritorijas plānošanas jomai attīstoties, esam izstrādājuši virkni detālplānojumus un esam Latvijā pirmā lokālplānojuma autori.

29/08/2019
03/12/2018
19/06/2018

Rīgas dome 19.06.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr.1333 “Par teritorijas starp Kalnciema ielu, Grenču ielu, Mūkupurva ielu un Jūrkalnes ielu lokālplānojuma apstiprināšanu”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt un grozīt Rīgas teritorijas plānojumu, lai attīstītu jaukta centra apbūves teritoriju, veicinot uzņēmējdarbības attīstību,…

29/07/2016

Lokālplānojuma mērķis ir Ventspils pilsētas dienvidrietumu daļā attīstīt tādus pakalpojumus, kā, kurortoloģija un veicināt jaunu tūrisma objektu būvniecību pilsētā. Lokālplānojumā precizēts Ventspils pilsētas teritorijas plānojumā (2006. – 2018.) noteiktais funkcionālais zonējums un veikti grozījumi teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Lokālplānojums…

09/03/2016

Materiāli: Rīgas domes lēmums Paskaidrojuma raksts Grafiskā daļa Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Īstenošanas ietekmes novērtējuma metodoloģija. Sākotnējs ietekmes novērtējums Pārskats par institūciju nosacījumiem, juridisko un privāto personu priekšlikumiem Vizuālās ietekmes analīze Izpētes Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums. Vides pārskata…

13/01/2016

Siguldas novada Dome 13.01.2016 ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 1, 10§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona ielā 27, Oskara Kalpaka ielā, Siguldā, Siguldas novadā ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu”. Lokālplānojuma mērķis…

13/01/2016

Siguldas novada Dome 13.01.2016 ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 1, 9§) “Par lokālplānojuma uzsākšanu Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi uzlabot satiksmes infrastruktūru Strēlnieku, Pulkveža Brieža ielas un Vidzemes šosejas krustojumu zonās”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir risināt satiksmes infrastruktūras jautājumus, izstrādājot…

09/03/2013

Pasūtītājs: SIA „Rīgas meži”. 2011.-2013.g. Lokālplānojums kultūras un atpūtas parkam „Mežaparks” Rīgā (platība 423 ha) kvalitatīvas publiskās ārtelpas un to atbalstošās infrastruktūras attīstības risinājumu izstrādei. Plānojuma ietvaros veiktās izpētes un izvērtējumi: „Arhīva materiālu apkopojums”, „Grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma izpēte” „Bioloģiskās…

09/02/2013

Ulbrokas ielā 38 un tai piegulošai teritorijai pie projektētās Dzelzavas ielas. Pasūtītājs: SIA „DUL Investments”, SIA “Pamati XXI”. 2013.g. Lokālplānojuma teritorija 9 ha, izpētes teritorija 90 ha. Lokālplānojuma mērķis ir mainīt Rīgas teritorijas plānojumā noteikto teritorijas atļauto izmantošanu no Centra…