Kategorija: Lokālplānojumi

LOKĀLPLĀNOJUMI

Lokālplānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru pašvaldība izstrādā savas administratīvās teritorijas daļai (piemēram, pilsētas, ciema vai lauku teritorijas daļai) kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai.

Teritorijas plānošanas jomai attīstoties, esam izstrādājuši virkni detālplānojumus un esam Latvijā pirmā lokālplānojuma autori.

09/03/2013

Pasūtītājs: SIA „Rīgas meži”. 2011.-2013.g. Lokālplānojums kultūras un atpūtas parkam „Mežaparks” Rīgā (platība 423 ha) kvalitatīvas publiskās ārtelpas un to atbalstošās infrastruktūras attīstības risinājumu izstrādei. Plānojuma ietvaros veiktās izpētes un izvērtējumi: „Arhīva materiālu apkopojums”, „Grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma izpēte” „Bioloģiskās…

09/02/2013

Ulbrokas ielā 38 un tai piegulošai teritorijai pie projektētās Dzelzavas ielas. Pasūtītājs: SIA „DUL Investments”, SIA “Pamati XXI”. 2013.g. Lokālplānojuma teritorija 9 ha, izpētes teritorija 90 ha. Lokālplānojuma mērķis ir mainīt Rīgas teritorijas plānojumā noteikto teritorijas atļauto izmantošanu no Centra…