Kategorija: Materiāli

20/07/2021

Paskaidrojuma raksts Grafiskā daļa: Teritorijas esošā izmantošana Teritorijas esošie izmantošanas aprobežojumi Teritorijas funkcionālais zonējums Sarkano līniju plāns Savietotais inženiertīklu plāns Šķērsprofili Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Pārskats par lokālplānojuma izstrādes procesu un publisko apspriešanu Izstrādei saņemtie institūciju nosacījumi Institūciju atzinumi…

27/01/2021

Paskaidrojuma raksts Grafiskā daļa: Teritorijas esošā izmantošana Teritorijas esošie izmantošanas aprobežojumi Teritorijas funkcionālais zonējums Šķērsprofili Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Pārskats par lokālplānojuma izstrādes procesu un publisko apspriešanu Izstrādei saņemtie institūciju nosacījumi

08/11/2019

Vides pārskata projekts. Vides pārskata projekta kopsavilkums.        

25/10/2019

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums: Vides pārskata projekts. Vides pārskata projekta kopsavilkums.        

10/06/2019

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Paskaidrojuma raksts Paskaidrojuma raksts Paskaidrojuma raksta 1.pielikums Paskaidrojuma raksta 2.pielikums Paskaidrojuma raksta 3.pielikums Grafiskā daļa: Zemes ierīcības projekts Teritorijas esošā izmantošana Esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi Funkcionālais zonējums Sarkano līniju plāns Zemes vienību robežu pārkārtošanas risinājums…

10/06/2019

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Paskaidrojuma raksts Paskaidrojuma raksts Paskaidrojuma raksta 1.pielikums Paskaidrojuma raksta 2.pielikums Paskaidrojuma raksta 3.pielikums Grafiskā daļa: Zemes ierīcības projekts Teritorijas esošā izmantošana Esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi Funkcionālais zonējums Sarkano līniju plāns Zemes vienību robežu pārkārtošanas risinājums…

15/01/2019

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi TAPIS Grafiskā daļa: Teritorijas esošā izmantošana Dabas vērtības Teritorijas funkcionālais zonējums atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam Esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi…

28/10/2018

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi TAPIS Grafiskā daļa: Teritorijas esošā izmantošana Dabas vērtības Teritorijas funkcionālais zonējums atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam Esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi…

07/10/2018

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Grafiskā daļa: Teritorijas esošā izmantošana un koku novērtējums Esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi Funkcionālais zonējums Apbūves veidošanas pamatnosacījumi Sarkano līniju plāns Plānotie teritorijas izmantošanas aprobežojumi Apbūves priekšlikums un apstādījumu koncepcija Satiksmes organizācijas risinājumi esošajā transporta infrastruktūrā.…

09/01/2018

– Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Grafiskā daļa: – Funkcionālais zonējums – Galvenās aizsargjoslas un citu teritorijas izmantošanas aprobežojumi – Paskaidrojuma raksts – Ziņojums par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādi – 1. pielikums. Sabiedrības līdzdalība Rīgas teritorijas…