Kategorija: Materiāli

15/12/2017

Lokālplānojuma materiāli: Paskaidrojuma raksts un tā pielikumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Grafiskā daļa Vides pārskats Pārskats  

15/09/2017

Paskaidrojuma raksts 3. nodaļas kartoshēmas. Inženiertehniskais nodrošinājums un atkritumu apsaimniekošana 5. nodaļas rasējumi. Transporta risinājumi 6. nodaļas kartoshēmas. Meliorācijas sistēmu raksturojums 7. nodaļas kartoshēmas. Publiskā ārtelpa un apkaimju centri 10. nodaļa. Risinājumu kopsavilkums Pielikumi 3. pielikums. Priekšlikums ciemu robežu izmaiņām…

01/09/2017

Publiskās apspriešanas materiāli: 1. planšete 2. planšete Lokālplānojuma materiāli: I. Paskaidrojuma raksts II. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 1. pielikums. Vēsturiskā projekta izpēte 2. pielikums. Apstādījumu attīstības koncepcija III. Grafiskā daļa (kartes M1: 2000) 1. Teritorijas pašreizējās izmantošana 2. Teritorijas…

10/08/2017

Lēmums par teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai I. Paskaidrojuma raksts II. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi III. Grafiskā daļa Karte “Funkcionālais zonējums” Karte “Aizsargjoslas un citi teritorija izmantošanas aprobežojumi” Karte “Funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi” (konsolidēts)…

15/05/2017

Lēmums par teritorijas plānojuma nodošanu publiskai apspriešanai I.    Paskaidrojuma raksts II.   Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi III.  Grafiskā daļa Karte “Funkcionālais zonējums” Karte “Aizsargjoslas un citi teritorija izmantošanas aprobežojumi” Paskaidrojuma raksta pielikumi: 6.1 Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsardzības zonu…

08/03/2017

1. Paskaidrojuma raksts 2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 3. Grafiskā daļa: Kartes M 1 : 1000 • Teritorijas esošā izmantošana • Teritorijas esošie izmantošanas aprobežojumi • Izcērtamie koki • Zemes vienību robežu pārkārtošanas risinājums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi…

09/03/2013

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana kūdras ieguves paplašināšanai Rucavas novada Rucavas pagasta Nidas purvā, 2016.gads Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijai līdz 2025.gadam un Rīgas attīstības programmai 2014.-2020.gadam. Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. 2013.gads…