Kategorijas: Paziņojumi

18/05/2020

Inčukalna novada dome 2020.gada 19.februārī sēdē pieņēma lēmumu Nr.4, 8.§.“Par Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata un lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jauda-2”, Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, grozot teritorijas plānojumu, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

05/05/2020

6.maijā notiks starptautisks virtuāls pilsētplānošanas hakatons “Mad-Velo-City Riga”. Galvenais mērķis būs rast radošus risinājumus pagaidu velojoslu ieviešanai galvaspilsētā Rīgā un tās tuvākajā apkaimē.

03/03/2020
03/03/2020
08/11/2019

Mārupes novada dome 2019.gada 30.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.22 (sēdes protokols Nr.14) “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam nodošanu publiskai apspriešanai”. Publiskā apspriešana ilgs no 2019.gada 11.novembra līdz 11.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks šī gada: novembrī plkst.17.00 Mārupes novada Domē,…

25/10/2019

Plānošanas dokuments: Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam (turpmāk – NAP2027) NAP2027 ir galvenais valsts vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Tas ir izstrādāts, lai sasniegtu Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam (Latvija2030) noteiktos mērķus un ANO Ilgtspējīgas attīstības…

02/10/2019

Jūrmalas pilsētas dome 2019. gada 26. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 492 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr. 13, 38.…

08/08/2019

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 26.07.2019. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-19-10422-nd „Par detālplānojuma zemes vienībās Radio ielā 1A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0003) un Radio ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0037) nodošanu publiskai apspriešanai”. Detālplānojuma publiskās…

01/08/2019
02/07/2019