Kategorija: Pētījumi

09/03/2013

Pasūtītājs: Biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme””. 2013.gads Vēsturiski cilvēki apmetās dzīvot pie ceļiem un upēm (ūdens ceļiem). Pie ceļiem veidojās krogi, izauga ciemi un pilsētas. Šodien no jauna atklājam, ka ikdienas dzīvē publiskās telpas kvalitātei, un tieši ielas telpai, ir liela…

09/03/2013

Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. 2013.gads Izstrādāta metodoloģija un novērtēta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam risinājumu realizācijas ietekme uz Rīgas pilsētas un Latvijas valsts attīstību pārskata periodā no 2006.-2013.gadam. Izvērtējums veikts, apskatot teritorijas plānojuma tēmas to funkcionāli telpiskajā, sociālajā un ekonomiskajā…

09/03/2013

Pasūtītājs: Biedrība „Latgales reģiona attīstības aģentūra”. 2013.-2014.gads Projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (akronīms BELLA DVINA 2) ietvaros noteikti ūdenstūrisma un zivsaimniecības resursi un attīstības perspektīvas ar ūdeņiem vienā no bagātākajiem Latvijas novadiem – Krāslavas novadā (146 ezeri, 9…

09/03/2013

Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2013.gads Pētījums izstrādāts kā materiāls Rīgas jaunajai ilgtermiņa attīstības stratēģijai līdz 2025.gadam un attīstības programmai 2014.-20202.gadam, kuros tiek veidota pilsētas politika, kas paredz arī rūpniecības nozares ar augstu pievienoto vērtību attīstību. Pētījuma ietvaros teksta…

09/03/2012

Pasūtītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra. 2011. – 2012.gads Rokasgrāmata tapa VRAA sniegtā metodiskā atbalsta ietvaros pašvaldībām. Rokasgrāmata sniedz vadlīnijas pašvaldību projektu sagatavošanai, ieviešanai un uzraudzībai, strādājot ar ES fondu līdzfinansētiem projektiem. Tā apskata arī teritoriju attīstības plānošanas dokumentos pamatotu projektu…

09/03/2012

Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. 2012.gads Rīgas attīstības teritoriju potenciāla izvērtējums ir izstrādāts 2012.gadā kā materiāls Rīgas jaunajai ilgtermiņa attīstības stratēģijai un attīstības programmai. Pētījuma rezultātā ir noteiktas teritorijas, kuru attīstība ir stratēģiski nozīmīga visas pilsētas mērogā – tās…

09/03/2012

Pasūtītājs: Rucavas novada dome. 2012.gads. Izpēte satur Rucavas-Škodas pierobežu reģiona satiksmes infrastruktūras analīzi un priekšlikumus reģiona pieejamības uzlabošanai. Izpētes noslēgumā organizēta konference pierobežas pašvaldībām, valsts teritoriālajām struktūrām un sabiedrības pārstāvjiem. Pasākumi veikti Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansēta projekta „Transporta sakaru…

09/03/2012

Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. 2012.gads Izstrādāta metodoloģija un veikta esošās situācijas izpēte un neapbūvēto zemesgabalu identificēšana Rīgas pilsētā, izņemot Rīgas brīvostas teritoriju un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritoriju. Esošās situācijas izpēte veikta, klasificējot izmantošanu pēc…

09/03/2012

Pasūtītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra. 2008., 2009., 2010., 2011., 2012.gads. SIA „Grupa93”, sadarbībā ar pieredzējušiem ekspertiem, ir nodrošinājusi vairāku pārskatu “Reģionu attīstība Latvija” manuskripta un kartogrāfiskā materiāla sagatavošanu. VRAA kopš 2003.gada izdod pārskatu „Reģionu attīstība Latvijā”, kur analizēta sociālekonomiskā attīstība…

09/03/2011

Pasūtītājs: Latgales plānošanas reģions. 2011.gads. Projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales-Utenas pārrobežu reģionā, akronīms „Region Invest” ietvaros veikta: Latgales reģiona investīciju un normatīvās bāzes analīze un priekšlikumi uzlabošanai, TOP-20 investīciju piesaistes vietu (objektu) noteikšana Latgales reģionā (apraksts un kartogrāfija), Latgales-Ignalinas…