Kategorija: Teritorijas plānojumi

TERITORIJAS PLĀNOJUMI

Teritorijas plānojumi ir viens no galvenajiem SIA „Grupa93” darbības virzieniem. Lielā mērā esam ietekmējuši teritorijas plānošanas procesu Latvijā, vieni no pirmajiem uzsākot dialogu ar valsts institūcijām, nodrošinot plašu informatīvo un iesaistīšanas darbu iedzīvotājiem, uzņēmumiem, nekustamo īpašumu attīstītājiem, iedzīvotāju grupām un zemju īpašniekiem.

Teritorijas plānojums ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai.

20/06/2019

Pasūtītājs: Jēkabpils pilsētas dome.2019. gads Teritorijas plānojuma izstrāde pilnā apjomā republikas nozīmes pilsētai ar iedz. skaitu 22188 (CSP dati uz 01.01.2018.), platība 255 km2. Plānojuma risinājumu un tā pamatojuma izstrāde, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde, procesa…

20/02/2019

Pasūtītājs: Carnikavas novada dome. 2016.- 2017. gads Teritorijas plānojuma izstrāde pilnā apjomā novada teritorijai ar iedzīvotāju skaitu 8334 (CSP dati uz 01.01.2017.), platība 80,2 km2. Plānojuma risinājumu un tā pamatojuma izstrāde, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde,…

26/04/2018

Pasūtītājs: Priekuļu novada dome. 2016. gads Teritorijas plānojuma izstrāde pilnā apjomā novada teritorijai ar iedzīvotāju skaitu 7940 (CSP dati uz 01.01.2016.), platība 302 km2, ietverot 4 pagastus. Plānojuma risinājumu un tā pamatojuma izstrāde, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves…

16/05/2017

Pasūtītājs: Iecavas novada dome. 2016. gads Teritorijas plānojuma izstrāde pilnā apjomā novada teritorijai ar iedzīvotāju skaitu 8703 (CSP dati uz 01.01.2015.), platība 311,6 km2. Plānojuma risinājumu un tā pamatojuma izstrāde, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde, procesa…

09/03/2013

Pasūtītājs: Jēkabpils novada dome. 2013.gads Teritorijas plānojuma izstrāde pilnā apjomā novada teritorijai (platība 905 km2, 5870 iedzīvotāji, 7 pagasti): plānojuma risinājumu un tā pamatojuma izstrāde, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde, procesa vadība, publiskās apspriešanas nodrošināšana, saskaņošana…

09/03/2013

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome. 2012.-2013.gads Teritorijas plānojuma izstrādes pilnā apjomā novada teritorijai ar iedz. skaitu 9484 (CSP dati uz 01.01.2012.), platība 844 km2, ietverot sešus pagastus. Plānojuma risinājumu un tā pamatojuma izstrāde, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu…

09/03/2013

Pasūtītājs: Naukšēnu novada dome. 2012.-2013.gads. Teritorijas plānojuma izstrādes pilnā apjomā novada teritorijai ar iedz. skaitu 2320 (CSP dati uz 01.01.2012.), platība 281 km2, ietverot divus pagastus. Plānojuma risinājumu un tā pamatojuma izstrāde, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu…

09/03/2013

Pasūtītājs: Rucavas novada dome. 2011.-2013.gads Teritorijas plānojuma izstrādes pilnā apjomā novada teritorijai ar iedz. skaitu 1970 (CSP dati uz 01.01.2011.), platība 448 km2, ietverot divus pagastus. Nozīmīgākie jautājumi: ceļu infrastruktūras attīstība, savienojumu uzlabošana ar Lietuvu, ar piekrasti; ĪADT dabas parka…

20/03/2012

Pasūtītājs: Jūrmalas pilsētas dome. 2008.-2012.gads Plānojuma izstrāde pilnā apjomā republikas pilsētai (platība 100 km2, 55 tūkst. iedz.), ietverot plānojuma izstrādes koordinēšanu, situācijas analīzi, pilsētas attīstības iespēju izvērtēšanu nozariskā un teritoriālā griezumā; teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādi; grafiskās daļas izstrādi,…

15/03/2012

Pasūtītājs: Liepājas pilsētas dome. 2010.-2012.gads. Teritorijas plānojuma izstrādes pilnā apjomā republikas nozīmes pilsētai (platība 60 km2, 80 000 iedzīvotāji). Plānojuma risinājumu un tā pamatojumu izstrāde, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde, grafiskās daļas izstrāde, procesa vadība, publiskās apspriešanas nodrošināšana, saskaņošana…