Kategorija: Teritorijas plānojumi

TERITORIJAS PLĀNOJUMI

Teritorijas plānojumi ir viens no galvenajiem SIA „Grupa93” darbības virzieniem. Lielā mērā esam ietekmējuši teritorijas plānošanas procesu Latvijā, vieni no pirmajiem uzsākot dialogu ar valsts institūcijām, nodrošinot plašu informatīvo un iesaistīšanas darbu iedzīvotājiem, uzņēmumiem, nekustamo īpašumu attīstītājiem, iedzīvotāju grupām un zemju īpašniekiem.

Teritorijas plānojums ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai.

09/03/2012

Pasūtītājs: Riebiņu novada dome. 2011.-2012.gads. Teritorijas plānojuma izstrāde pilnā apjomā novada teritorijai (630 km2, 6344 iedzīvotāji, 6 pagasti): plānojuma risinājumu un tā pamatojuma izstrāde, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde, procesa vadība, publiskās apspriešanas nodrošināšana, saskaņošana institūcijās.…

09/03/2012

Pasūtītājs: Rūjienas novada dome. 2011.-2012.gads. Teritorijas plānojuma izstrāde pilnā apjomā novada teritorijai (353 km2, 6265 iedzīvotāji, Rūjienas pilsēta un 4 pagasti): plānojuma risinājumu un tā pamatojuma izstrāde, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde, procesa vadība, publiskās apspriešanas…

09/03/2012

Pasūtītājs: Viļakas novada dome. 2011.-2012.gads. Teritorijas plānojuma izstrādes pilnā apjomā novada teritorijai ar iedz. skaitu 6467 (CSP dati uz 01.01.2011.), platība 639 km2, ietverot Viļakas pilsētu un sešus pagastus. Nozīmīgākie jautājumi: Adresācija, ciemu statuss un robežas atbilstoši vēsturiskajiem skrajciemiem, Kūdras…

02/03/2012

Pasūtītājs: Līvānu novada dome. 2011.-2012.gads. Teritorijas plānojuma izstrādes pilnā apjomā novada teritorijai ar iedz. skaitu 12 306 (CSP dati uz 01.01.2012.), platība 622 km2, ietverot piecus pagastus un Līvānu pilsētu (8896 iedzīvotāji). Nozīmīgākie jautājumi: vienotu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu…