Detālplānojums Cēsīs, kvartāla daļa starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu

Ar Cēsu novada domes 31.05.2018. lēmumu Nr. 165 (protokola Nr. 8, 4. p.) ir apstiprināts detālplānojuma kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir Cēsu pilsētas rūpnieciskās zonas attīstībai paredzētā nekustamā īpašuma sadale, veidojot atsevišķus nekustamos īpašumus, kas paredzēti gan esošās apbūves uzturēšanai un apsaimniekošanai, gan jaunas apbūves veidošanai, kā arī teritorijas inženiertehnisko komunikāciju nodrošināšana, transporta organizācijas noteikšana, veidojot iekškvartāla ielas un piekļuves nodrošināšana no Eduarda Veidenbauma, Robežu un Ata Kronvalda ielas.

Ar detālplānojuma materiāliem iespējams iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv