Detālplānojums Rīgā, Berģu ielā 168

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 25. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-7544-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 127 0602) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem, dzīvojamās apbūves teritorija un apstādījumu un dabas teritorija.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus jauna ciemata attīstībai zemes vienībā, paredzot atbilstošu ielu un infrastruktūras nodrošinājumu. Noteikt apbūves parametrus un aizsargjoslas un paredzēt publisku piekļuvi ūdensobjektiem. Plūdu riska ietveršana teritorijas attīstības priekšlikumā.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Grupa93”.

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojuma nodaļā Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, darba laiks: pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8:30 – 18:00, otrdienās un trešdienās no plkst. 8:30 – 17:00, piektdienās no plkst. 8:30 – 15:00. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012803, 67012812 E-pasts: buvvalde@riga.lv