Detālplānojums “Akmentiņi”, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā

Ar Jelgavas novada pašvaldības 05.01.2022. lēmumu Nr. 2/2022 apstiprināts detālplānojums “Akmentiņi”, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā (kadastra apzīmējums 5466 001 0905).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54660010905 (3.04 ha platībā) sadali, paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī piekļūšanas iespējas, vienlaikus nosakot zemes vienību robežas, platības un apbūves rādītājus.

Materiāli pieejami Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18317