Detālplānojums zemes vienībai Brīvības gatvē 201 k-16, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 086 0310)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 03.06.2021. lēmumu Nr. BV-21-13102-nd apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Brīvības gatvē 201 k-16, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 086 0310).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, plānojot tajā izveidot mūsdienīgu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves kvartālu ar atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, publiskās ārtelpas un teritorijas labiekārtojuma risinājumiem.

Materiāli pieejami Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20860