Detālplānojum “Dižozoliņi”, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā

Ar Ozolnieku novada domes 27.05.2021. lēmumu Nr. 13 apstiprināts detālplānojums “Dižozoliņi”, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā (kadastra apzīmējums 5466 001 1316).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54660011316 (2.04 ha platībā) sadali, paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī piekļūšanas iespējas, vienlaikus nosakot zemes vienību robežas, platības un apbūves rādītājus.

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18319.