Detālplānojums Jelgavas ielā 37, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā

Ozolnieku novada dome 29.10.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 24 “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54660011246, sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54660010328, Jelgavas ielā 37, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, apstiprināšanu” (protokola Nr. 18).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54660010328 (4,34 ha platībā) sadali, paredzot savrupmāju apbūvi un ar to saistīto inženiertehnisko nodrošinājumu, tostarp transporta organizācijas risinājumu, kā arī paredzēt apbūves parametru un apgrūtinājumu noteikšanu katrai projektētai zemes vienībai, un precizēt (noteikt) detālplānojuma teritorijā atļautos teritorijas izmantošanas veidus.

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18724.