Detālplānojums Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Akustiskās koncertzāles teritorijām un tām pieguļošo teritoriju infrastruktūrai

Pasūtītājs: VA „Jaunie trīs brāļi”. 2007.-2008.gads.
Detālplānojuma izstrāde (27 ha) Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Akustiskās koncertzāles teritorijām un tām pieguļošajām teritorijām infrastruktūras nodrošinājuma, satiksmes organizācijas un publiskās ārtelpas risinājumiem. Detālplānojuma izstrāde pilnā apjomā, ietverot plānojuma risinājumu un tā pamatojuma sagatavošanu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādi, grafiskās daļas izstrādi, sabiedriskās apspriešanas procesa nodrošināšanu un saskaņošanu institūcijās.