Detālplānojums Pļaviņu HES rezerves pārgāznes izbūvei Aizkrauklē, teritorijā starp Dārza ielu, Enerģētiķu ielu un Daugavas ūdenskrātuvi posmā no Nokalniem līdz Pļaviņu HES

Pasūtītājs: AS Latvenergo. 2008-2009.gads.
Detālplānojums Aizkraukles pilsētā, 90 ha kopplatībā, hidroelektrostacijas rezerves pārgāznes projekta realizācijai. Detālplānojuma izstrādāts mērķi detalizēt un precizēt teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, sagatavot risinājumu transporta kustības organizācijai pārgāznes izbūves laikā un pēc tās, izplānot inženierkomunikāciju tīklu un zemes robežu pārkārtošanu.

Būtiskākie risinājumi:

  • noteikts autoceļa P87 (pilsētas teritorijā – Enerģētiķu iela) un Dzelzceļa ielas trasējums projekta teritorijā;
  • izveidota satiksmes shēma pārgāznes kanāla izbūves laikam un piebraucamo ceļu shēma pārgāznes kanāla būvniecības nodrošināšanai,
  • izstrādāti Enerģētiķu, Dzelzceļa un Samēnu ielu piebraucamo ceļu šķērsprofili, paredzot gājēju ietves, velosipēdistu celiņus, komunikāciju izvietojumu un lietus ūdens novadīšanas sistēmu izveidi; inženierkomunikāciju izvietojums, sagatavots zemes robežu pārkārtošanas risinājums, precizēta atļautās izmantošanas zonējums pārgāznes apkārtnes teritorijā.