Detāplānojums “Saltupes iela 20”, Ikšķilē, Ogres novadā

Ar Ogres novada pašvaldības 24.02.2022. lēmumu Nr. 3/11 apstiprināts detālplānojums “Saltupes iela 20”, Ikšķilē, Ogres novadā (kadastra apzīmējums 7494 012 0029).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – detalizēt un precizēt izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus detālplānojuma teritorijā, paredzot savrupmāju būvniecību jaunbūvējamās zemes vienībās ar atbilstošu papildizmantošanu, transporta infrastruktūru un inženiertehnisko apgādi (elektroapgādi, apgaismojumu, ūdensapgādi, ugunsdzēsības ūdensapgādi, sadzīves kanalizāciju, lietusūdens novadīšanu, gāzapgādi, un elektronisko sakaru tīklus).

Materiāli pieejami Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23087