Detālplānojums Krišjāņa Barona ielā 75 un Krišjāņa Barona ielā 75A, Rīgā

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes 12.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-22-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Krišjāņa Barona ielā 75, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 028 0032) un Krišjāņa Barona ielā 75A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 028 0015).

Detālplānojuma teritorija atrodas Rīgā, Centra apkaimē, vietā kur agrāk atradās Rīgas Sporta pils. Teritorija aptver kvartālu starp Krišjāņa Barona ielu, Artilērijas ielu, Tērbatas ielu un Lielgabalu ielu. Kvartāla kopējā platība ir 21433 m2.

Detālplānojuma mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus iespējamai teritorijas attīstībai zemes vienībās Krišjāņa Barona ielā 75 un 75A, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības numurs 7442) teritorijā, UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības numurs 852) teritorijā, paredzot izvērtēt 2015.gadā notikušā starptautiskā metu konkursa ,,Pilsētbūvnieciskās struktūras izveide Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 75 (starp Krišjāņa Barona, Artilērijas, Tērbatas un Lielgabala ielām)” rezultātā iegūto risinājumu un izstrādāt nosacījumus, kas nodrošina optimālu teritorijas attīstību.

Detālplānojuma teritorijā paredzēts izveidot apbūves kvartālu ar funkcionāli daudzveidīgu un arhitektoniski kvalitatīvu apbūvi, kas organiski iekļautos pilsētas vidē un ainavā, veidotu kompozīciju, kas atbilst apkārtējās apbūves mērogam un saskanīgu ansambli ar esošo apkārtējo būvvidi.

Izstrādes ietvaros veikts:

Detālplānojuma teritorijas vēsturiskās attīstības izpēte, apbūves struktūra un kvalitāte apkārtnē.

Sociālās infrastruktūras novērtējums.

Transporta plūsmu izpēte un modelēšana.

Ceļu satiksmes drošības audits. Detālplānojuma izstrādātāja komentāri.

Pilsētbūvnieciskās ainavas analīze un telpiskās attīstības koncepcija.

RVC raksturīgo gruntsgabalu lielumu analīze.

Apstādījumu un ārtelpas koncepcija.

Ģeotehnisko izpētes darbu pārskats. Inženierģeoloģisko izpētes darbu atskaite.

 

Ar detālplānojuma materiāliem iespējams iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv