Detālplānojums Mārupē, Lielā iela 2, Lielā iela 4

Ar Mārupes novada domes 2019.gada 31.jūlija pieņemto lēmumu Nr.2 (sēdes prot. Nr.9) apstirpināts detāplānojums par nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr.8076 003 0028), Lielā iela 4 (kadastra Nr.80760030072) un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr.80760030385), Mārupē, Mārupes novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus īpašuma izmantošanai tirdzniecības centra attīstībai un ar to saistītās infrastruktūras un labiekārtojuma izveidei, tai skaitā grozīt ielu sarkanās līnijas un precizēt apbūves tehniskos rādītājus un citus nosacījumus.

Detālplānojuma teritorija ~8,6 ha platībā atrodas Mārupes novada Mārupes ciemā, pie robežas ar Rīgas pilsētu. Teritorijas izmantošanas potenciālu un pamatojumu ar tirdzniecības funkciju saistītai apbūvei nosaka atrašanās vieta pie vienas no Rīgas pilsētas galvenajām satiksmes maģistrālēm – Kārļa Ulmaņa gatves, iepretim Lielirbes ielas krustojumam pie Lielās ielas 6 Mārupes novadā.

Galvenie detālplānojuma risinājumi:

  • iekškvartāla sarkano līniju pārkārtošana, lai nodrošinātu zemes vienību Lielā iela 2 (kadastra Nr. 8076 003 0028), Lielā iela 4 (kadastra Nr.80760030072) un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr.80760030385) konsolidācijas iespējas un ielu izbūvei nepieciešamo zemes vienību daļu nodalīšanu no apbūvējamās teritorijas,
  • detalizēti teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi, respektējot spēkā esošā Mārupes novada teritorijas plānojumā 2014. – 2026. gadam izmantošanas un apbūves noteikumos (TIAN) noteiktos apbūves pamatparametrus un prasības Jauktas centru apbūves teritorijā JC2,
  • objekta mērogam atbilstošas satiksmes infrastruktūras un inženiertehniskās apgādes iespējas.

Ar detālplānojuma materiāliem iespējams iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv