Detālplānojums Rīgā, Maskavas ielā 188 un Maskavas ielā 192

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 13.10.2017. lēmumu Nr. BV-17-166-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Maskavas ielā 188 (kadastra apzīmējums 0100 048 0068) un Maskavas ielā 192 (kadastra apzīmējums 0100 048 0070), Rīgā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai plānojot tajā izbūvēt sešas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, katrai no ēkām izdalot savu zemes vienību.

Detālplānojuma izstrādes ietvaros:

  • veikta detalizēta transporta plūsmu izpēte, ietverot esošo un plānoto plūsmu aplēses un ietekmes novērtējumu uz ielu krustojumu caurlaides spējām;
  • aizsargājamu sugu un biotipu izvērtējums, identificējot īpaši aizsargājamos biotipus un sugas, attīstāmās teritorijas Maskavas iela 192 un Maskavas iela 188 detālplānojuma izstrādes procesā;
  • koku inventarizācija (koku vizuālā novērtēšana);
  • Maskavas ielas skatu punktu analīze;
  • Lietusūdeņu savākšanas un apsaimniekošanas ilgtspējīgu risinājumu izstrādes nepieciešamību detālplānojuma teritorijā.

Ar detālplānojuma materiāliem iespējams iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7779