Detālplānojums zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumu Nr. 621 apstiprināts detālplānojums zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā.

Detālplānojuma izstrādes galvenie mērķi ir izvērtēt zemes vienību iespējamo reālo sadali, kas paredz atdalītās zemes vienības apvienot un veidot kā vienu pastāvīgu nekustamo īpašumu – satiksmes infrastruktūras teritoriju, kas nepieciešama inženierbūves – veloceļa – uzturēšanai, kā arī radīt priekšnoteikumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošas inženierbūves – veloceļa – pārbūvei un atjaunošanai atbilstoši velo koncepcijai un Latvijas standartam LVS 190-9 “Ceļu projektēšanas noteikumi. 9. daļa: Velosatiksme”.

Detālplānojuma izstrādes ietvaros:

  • izstrādāts zemes vienību sadales risinājums, paredzot izveidot jaunu zemes vienību, kurā tiktu apvienotas triju zemes vienību daļas 8,9 ha kopplatībā;
  • veikti precizējumi attiecībā uz sarkano līniju izvietojumu detālplānojuma teritorijā;
  • precizēts Transporta infrastruktūras teritorijas (TR1) zonējums;
  • izstrādāti divi veloceļa attīstības scenāriji: 1. Veloceļa uzlabojumi īstermiņā; 2. Maģistrālā veloceļa izbūve. Piedāvāto scenāriju risinājumus iespējams savstarpēji pa posmiem kombinēt;
  • veikts esošās situācijas audits “Velosipēdu ceļa Rīga- Jūrmala izpēte posmā no Spilves ielas līdz Babītes novada robežai, Jūrmalā”, piesaistot SIA “IE.LA inženieri”;
  • veikta aizsargājamo sugu un biotopu izpēte, sadarbībā ar sertificētu eksperti E.Grolli.

Ar detālplānojuma materiāliem pilnā apjomā iespējams iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16332