Detālplānojums Radio ielā 1 un Radio ielā 1A, Rīgā

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes 15.10.2019. lēmumu Nr. BV-19-159-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Radio ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 005 0003) un Radio ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 005 0037), Rīgā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izvērtēt un pamatot esošās būves – tējnīcas “Apsara” – izvietojumu Krišjāņa Barona ielas un Raiņa bulvāra krustojuma tuvumā.

Ar detālplānojuma materiāliem iespējams iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv