Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam

Pasūtītājs: Sociālās Ekonomikas Fonds. 2012.g.
Ekspertu pakalpojumi esošās situācijas kopsavilkuma, vīzijas, mērķu, ilgtermiņa prioritāšu un telpiskās attīstības perspektīvas grafisko materiālu izstrādē. Stratēģijas projekta publiskās apspriešanas organizēšana un stratēģijas projekta papildināšana pēc apspriešanas rezultātiem. Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam projekts.
Nozīmīgākie jautājumi Rēzeknes kā nacionālas nozīmes attīstības centra attīstībai:

  • jaunie kultūras, interešu izglītības, sporta un atpūtas objekti pilsētas mārketinga, ekonomiskās izaugsmes mērķu sasniegšanai, tūrisma infrastruktūras attīstība.
  • atbalsts uzņēmējdarbībai un ražošanai Rēzeknes SEZ,
  • transporta tīkla attīstība, uzlabošana. Pilsētas sasniedzamība
  • zinātnes un augstākās izglītības bāze.
  • sociālās infrastruktūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība – sporta, izglītības, kultūras stratēģisko projektu attīstība;
  • sadarbības attīstīšana ar Lietuvu.