Riebiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam

Pasūtītājs: Riebiņu novada dome: 2012.gads.
Plānošanas dokumenta izstrāde pilnā apjomā teritorijai 630 km2, 6344 iedzīvotāji, 6 pagasti (CSP dati uz 01.01.2011). Esošās situācijas kopsavilkuma, vīzijas, mērķu, ilgtermiņa prioritāšu un telpiskās attīstības perspektīvas grafisko materiālu izstrāde. Stratēģijas projekta publiskās apspriešanas organizēšana un stratēģijas projekta papildināšana pēc apspriešanas rezultātiem. Riebiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam ir apstiprināta 14.08.2012. Nozīmīgie jautājumi:

  • Izcilo novadnieku piemiņa un kultūras piedāvājuma attīstīšana (dzejnieka, filozofa Roberta Mūka muzejs, gleznotāja Jāņa Pīgožņa un komponista Jāņa Ivanova dzimtā vieta),
  • Kultūras dzīves organizācija,
  • Skolu tīkla stratēģija,
  • Ceļu tīkls, sasniedzamība,
  • Mežu, lauksaimniecības un ūdeņu resursu ilgtspējīga izmantošana.