Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2038.gadam

Pasūtītājs: Rucavas novada dome. 2013.gads
Stratēģijas izstrāde novada teritorijai ar iedz. skaitu 1970 (CSP dati uz 01.01.2011.), platība 448 km2, ietverot divus pagastus. Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam ietver situācijas kopsavilkumu, vīziju, mērķus, ilgtermiņa prioritātes
Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038.gadam (apstiprināta 28.02.2013.)
Nozīmīgākie jautājumi:

  • Lietuvas pierobežas aspekti;
  • ceļu infrastruktūras attīstības, savienojumi ar Lietuvu,
  • alternatīvie energoieguves veidi,
  • apdzīvojuma struktūras attīstība, t.sk. piekrastes ciemi,
  • kopējo interešu jautājumi ar kaimiņu pašvaldībām un institūcijām, sadarbības projekti,
  • stratēģiskie projekti (Rucavas centrs, Pape, Sventājas ieleja, Dunikas pagasts).