Lokālplānojums teritorijai Jūrmalā, zemes vienībām 4.līnija 1A, 5.līnija 2 un Bulduri 1304

Jūrmalas pilsētas dome 2019. gada 29. augusta sēdē pieņēma lēmumu „Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnijā 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu ” (Protokols Nr.12,42.§).

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas bez apbūves izmaiņas, ielu sarkano līniju izmaiņas piekļuvei un inženiertehniskās apgādes nodrošinājumam zemes vienībai 4. līnija 1A, Jūrmalā, kā arī detalizēt teritorijas plānojuma nosacījumus zemes vienībai 4. līnijā 1A, izvērtējot tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvi – viesu nama būvniecību, īstenojot Stratēģijā un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā noteikto.

Lokālplānojuma materiāli:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi TAPIS

Grafiskā daļa:

Teritorijas esošā izmantošana

Dabas vērtības

Teritorijas funkcionālais zonējums atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam

Esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi

Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi

Savienotais inženiertīklu plāns

Apbūves priekšlikums zemes vienībai 4. līnija 1a. Ārtelpas koncepcija

Topogrāfija

Paskaidrojuma raksts

Izpētes

Pārskats:

Pārskats par lokālplānojuma izstrādes procesu

Izstrādei saņemtie institūciju nosacījumi

SIVN izstrādei saņemtie institūciju nosacījumi