Lokālplānojums Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Daktiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā

Valmieras pilsētas dome 2018.gada 29.novembrī domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr.427 (protokols Nr.17, 23.§) “Par lokālplānojuma zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, ar kuru tiek izdarīti grozījumi Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada), apstiprināšanu” un apstiprinājusi Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 29.novembra saistošos noteikumus Nr.315 “Zemes vienību Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Lokālplānojuma mērķis – radīt priekšnoteikumus lokālplānojumā ietvertās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot estētiskas, funkcionālas pilsētvides veidošanu un ilgtspējīgu infrastruktūras, energoefektivitātes un vides kvalitātes paaugstināšanu. Lokālplānojuma iemesls un būtība ir veikt grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada), grozot zemes vienības Dakstiņu ielā 1 (kadastra apzīmējums 9601 016 0015) funkcionālo zonējumu, lai nodrošinātu jaunas katlu mājas būvniecības ieceres realizēšanas iespējas, paredzot vides aizsardzības, transporta infrastruktūras un inženierkomunikāciju kompleksus risinājumus lokālplānojuma teritorijā. Lokāplānojuma teritorijā paredzēts izveidot jaunu ielu – Dakstiņu ielas turpinājumu starp Matīšu šoseju un Ķieģeļu ielu, tostarp paredzot piekļuvi zemes vienībai, kurā plānota jaunās katlumājas izbūve. LP teritorijā paredzēta jaunas 20kV kabeļu līnijas izbūve, kā arī jaunas transformatora apakšstacijas izbūve.

Ar lokālplānojuma materiāliem iespējams iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv