Lokālplānojums Kalnciema ielā starp Kalnciema, Grenču, Mūkupurva un Jūrkalnes ielu

Rīgas dome 19.06.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr.1333 “Par teritorijas starp Kalnciema ielu, Grenču ielu, Mūkupurva ielu un Jūrkalnes ielu lokālplānojuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt un grozīt Rīgas teritorijas plānojumu, lai attīstītu jaukta centra apbūves teritoriju, veicinot uzņēmējdarbības attīstību, un radītu nepieciešamos nosacījumus plānotās apbūves realizācijai, t.i., darījumu, tirdzniecības un dzīvojamās apbūves attīstībai, sekmējot kvalitatīvas pilsētbūvnieciskās struktūras attīstību atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, izstrādāt satiksmes organizācijas un sarkano līniju risinājumus.

Ar lokālplānojuma materiāliem iespējams iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv