Lokālplānojumi, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Liepājā

Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, Liepājā

2021. gada 20. maijā ir pieņemts Liepājas pilsētas domes lēmums Nr. 203/6 (prot. Nr.6, 14.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu”.

Veikta lokālplānojuma izstrāde pilnā apjomā. Ar lokālplānojumu radīti priekšnosacījumi turpmākai teritorijas sabalansētai attīstībai gan esošās izmantošanas veiksmīgai turpināšanai un attīstībai, gan jaunu attīstības ieceru realizācijai, lai īstenotu un nodrošinātu nekustamo īpašumu racionālu izmantošanu ne tikai pašvaldības funkciju realizēšanai.

Materiāli pieejami Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20317

Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā

2021. gada 14. oktobrī ir pieņemts Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes lēmums Nr. 381/12 (prot. Nr.12, 10.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu”.

Veikta lokālplānojuma un ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projekta izstrāde pilnā apjomā. Ar lokālplānojumu radīti priekšnosacījumi turpmākai teritorijas sabalansētai attīstībai gan esošās izmantošanas veiksmīgai turpināšanai un attīstībai, gan jaunu attīstības ieceru realizācijai, lai īstenotu un nodrošinātu nekustamo īpašumu racionālu izmantošanu ne tikai pašvaldības funkciju realizēšanai. Risinājumi veidoti tā, lai sabalansēti līdzās varētu pastāvēt gan dzīvojamās, gan ražošanas teritorijas.

Materiāli pieejami Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21673