Lokālplānojums Rīgas pilsētā Dreiliņos

Ulbrokas ielā 38 un tai piegulošai teritorijai pie projektētās Dzelzavas ielas.
Pasūtītājs: SIA „DUL Investments”, SIA “Pamati XXI”. 2013.g.
Lokālplānojuma teritorija 9 ha, izpētes teritorija 90 ha. Lokālplānojuma mērķis ir mainīt Rīgas teritorijas plānojumā noteikto teritorijas atļauto izmantošanu no Centra apbūves teritorijas uz Jauktas apbūves teritoriju, lai nodrošinātu pilnvērtīgas īpašuma attīstības iespējas daudzfunkcionālai biroju, noliktavu, vieglās ražošanas, elektronikas u.tml. uzņēmumu apbūvei. Attīstības iecere atbilst attīstības stratēģiskajām pamatnostādnēm par Rīgu kā kompaktu pilsētu, neveidojot intensīvi apbūvētus jaunus centrus ārpus dzelzceļa loka. Izstrādājot lokālplānojumu, tiks radīti priekšnoteikumi uzņēmējdarbības attīstībai teritorijā, kas jau vēsturiski ir izveidojusies kā noliktavu un ražošanas zona.

Publiskai apspriešanai nodots lokālplānojums teritorijai Dreiliņos, Ulbrokas ielā 38 un tai piegulošai teritorijai
Pamatojoties uz Rīgas domes 29.04.2014. lēmumu Nr.1008 „Par teritorijas, kas ietver zemesgabalus Ulbrokas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922322, Nr.01000922438), lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” no šī gada 12.maija līdz 9.jūnijam notiek lokālplānojuma projekta teritorijai starp Ulbrokas ielu, Biķernieku ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu publiskā apspriešana.
Lokālplānojums izstrādāts pamatojoties uz Rīgas domes 27.08.2013. lēmumu Nr.90 „Par zemesgabalu Ulbrokas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922322, kadastra Nr.01000922438) lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 12.05.2014. līdz 09.06.2014.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 26.maijā, plkst.17.00, Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Lokālplānojuma materiāli līdz 09.06.2014. apskatāmi:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • Rīgas domes ēkā, Rātslaukumā 1;
  • Lokālplānojuma teritorijā;
  • internetā – www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, www.apkaimes.lv un www.grupa93.lv.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00, Amatu ielā 4, 5. stāvā, pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67 105 816.

Rakstiski priekšlikumi līdz 09.06.2014. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei).
Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi – „Sabiedrības līdzdalība”.
Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs

Lokālplānojuma 1.redakcija ir izstrādāta paredzot grozīt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018. gadam noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu no „Centra apbūves teritorijas” (C) uz funkcionālo zonējumu „Jauktas centra apbūves teritorija” (JC) ar atļautās izmantošanas veidu – publiskā apbūve un teritorijas izmantošana, un papildizmantošanas veidu – vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve, atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktajai vienotajai funkcionālo zonu klasifikācijai. Lokālplānojuma 1.redakcija paredz grozīt arī Rīgas teritorijas plānojumā noteikto apbūves stāvu skaitu – kā maksimālo nosakot 5 stāvus, teritorijas plānojumā atļauto 9 stāvu vietā.
Priekšlikums atbilst pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģiskajām pamatnostādnēm un izstrādājot lokālplānojumu, tiks radīti priekšnoteikumi uzņēmējdarbības attīstībai teritorijā, kas jau vēsturiski ir izveidojusies kā noliktavu un ražošanas zona.
Lokālplānojuma teritorijas platība ir ~ 5,95 ha.
Funkcionālās izpētes teritorijas platība ir ~ 92,40 ha.
Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa93”, Krišjāņa Barona ielā 3- 4, Rīgā, tālrunis 67217043.
Lokālplānojuma pasūtītāji: SIA „DUL Investments”, SIA „Pamati XXI” Ulbrokas iela 38, Rīgā, tālrunis 29446693