Lokālplānojums Ventspils pilsētas dienvidrietumu teritorijas daļai

Lokālplānojuma mērķis ir Ventspils pilsētas dienvidrietumu daļā attīstīt tādus pakalpojumus, kā, kurortoloģija un veicināt jaunu tūrisma objektu būvniecību pilsētā. Lokālplānojumā precizēts Ventspils pilsētas teritorijas plānojumā (2006. – 2018.) noteiktais funkcionālais zonējums un veikti grozījumi teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Lokālplānojums izstrādāts Baltijas jūras piekrastē un tā ietvaros sniegti priekšlikumi iespējamās kūrorta teritorijas izveidei un attīstībai, kas sekmētu kurortoloģijas attīstību Ventspils pilsētā; priekšlikumi plānoto dzīvojamās apbūves teritoriju (DzS) un (DzM) zemes vienību dalījumam; veidojot pēc platības mazākas zemes vienības, izstrādāts transporta infrastruktūras plāns un izstrādāts sarkano līniju plāns; izvērtēts inženierkomunikāciju tīkls un perspektīvais nodrošinājums; sniegt priekšlikumi publiskās ārtelpas, vides ainavas veidošanai un noteikti teritorijas apgrūtinājumi.
Lokālplānojuma izstrāde TAPIS vidē.