Lokālplānojums kultūras un atpūtas parkam „Mežaparks” Rīgā

Pasūtītājs: SIA „Rīgas meži”. 2011.-2013.g.
Lokālplānojums kultūras un atpūtas parkam „Mežaparks” Rīgā (platība 423 ha) kvalitatīvas publiskās ārtelpas un to atbalstošās infrastruktūras attīstības risinājumu izstrādei. Plānojuma ietvaros veiktās izpētes un izvērtējumi: „Arhīva materiālu apkopojums”, „Grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma izpēte” „Bioloģiskās daudzveidības izpētes”, „Transporta plūsmu izpētes un prognozes projekts”, „Ārtelpas aktivitāšu un objektu novērtējums”, „Atrakciju (tematiskā) parka izveides iespēju Mežaparka teritorijā izpēte.

Izstrādāta parka „Telpiskā kompozīcija” un „Ainavas un apstādījumu koncepcija”. Izstrādāts satiksmes organizācijas un autostāvvietu risinājums, priekšlikumi parka celiņu tīkla attīstībai, objektu izvietojumam, zemju konsolidācijai; labiekārtojuma risinājumi.

Izstrādāta teritorijas un tās apkalpojošās infrastruktūras attīstības programma, ietverot parka attīstības vīziju, stratēģiskos mērķus un pamatprincipus to īstenošanā; pasākumus parka attīstībai un indikatīvās izmaksas to ieviešanai. Izstrādāti detalizēti priekšlikumi parka centrālās daļas, galvenā ieejas mezgla un Ķīšezera piekrastes izmantošanai un nosacījumi turpmāko atklāto arhitektūras konkursu organizēšanai.