Lokālplānojums Siguldā, Siguldas novadā, Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona ielā 27 un Oskara Kalpaka ielā ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu

Siguldas novada Dome 13.01.2016 ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 1, 10§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona ielā 27, Oskara Kalpaka ielā, Siguldā, Siguldas novadā ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu”.

Lokālplānojuma mērķis – risināt kompleksu pilsētbūvniecisku jautājumu – grozīt atļauto plānoto izmantošanu un apbūves parametrus konkrētajā pilsētas teritorijā, iegūstot mūsdienām atbilstošākus apbūves rādītājus pilsētas centra teritorijā, diferencēti paredzot blīvāku apbūvi teritorijās, kur pulcējas lielāks iedzīvotāju skaits, gan rēķinoties ar tuvumā esošajiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāliem, gan būvniecības stadijā esošo sporta kompleksu.

Iepazīties ar materiāliem.