Skanstes lokālplānojums

Materiāli:

Rīgas domes lēmums
Paskaidrojuma raksts
Grafiskā daļa
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Īstenošanas ietekmes novērtējuma metodoloģija. Sākotnējs ietekmes novērtējums
Pārskats par institūciju nosacījumiem, juridisko un privāto personu priekšlikumiem
Vizuālās ietekmes analīze
Izpētes

Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums. Vides pārskata projekts
Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma PRIEKŠLIKUMU LAPA

Publiskajai apspriešanai tiek nodots Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums, pamatojoties uz Rīgas domes 04.11.2014. lēmumu Nr.1733 „Par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojums izstrādāts pamatojoties uz Rīgas domes 18.06.2013. lēmumu Nr.6330 „Par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Šo darbu veic SIA „Grupa93” un SIA „Nams” piesaistītie vides, transporta, inženiertehniskās apgādes, ekonomikas u.c. nozaru eksperti.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 20.novembra līdz 22.decembrim.

Līdz ar Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu tiek izsludināta arī stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojumam sabiedriskā apspriešana. Vides pārskata projekta izstrādātājs ir SIA „Vides eksperti”, Ganību dambis 24D-317A, Rīgā, tālrunis 27507017, mājas lapa www.videseksperti.lv.

Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums ir vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kura izstrādes termiņš ir līdz ~2016.gada jūlijam un tā izstrādes laiks ~3 gadi. Lokālplānojuma īstenošana ietekmēs Skanstes apkaimes teritoriju un tai piegulošās teritorijas – Rīgas vēsturiskā centra teritoriju (turpmāk – RVC), RVC aizsardzības zonas dzelzceļa loku, Sarkandaugavas jauktas apbūves teritoriju ar ražošanas ēku īpatsvaru, Pētersalas-Andrejsalas jauktas un dzīvojamās apbūves teritoriju, kā arī Brasas dzīvojamās apbūves teritorijas.

Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no paziņojuma publikācijas dienas līdz 22.decembrim.

Par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma redakciju un Vides pārskata projektu tiek rīkotas divas sanāksmes:

27.11.2014. plkst. 17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, iedzīvotājiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un citiem interesentiem;
01.12.2014. plkst. 17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, profesionālo organizāciju pārstāvjiem.

Ar Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta materiāliem ir iespējams iepazīties internetā – www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, www.grupa93.lv un www.videsekpserti.lv, kā arī no 20.novembra līdz 22.decembrim:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • Rīgas domes ēkā, Rātslaukumā 1;
  • Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā – Rūpniecības ielā 21.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Pilsētvides attīstības pārvaldē – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00, Amatu ielā 4, 5. stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67 105 816.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 22.12.2014. var iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Amatu ielā 4), visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros vai sūtīt pa pastu, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050. Priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā “e-pakalpojumi”

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.